http://www.dhamma.net
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าแรก

สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ ล้วนมีการเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และเสื่อมสลายไปในที่สุด เป็นกฎเกณฑ์ทางธรรมชาติที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงค้นพบ และนำมาแสดงให้กับมนุษย์ทั้งหลายได้รับทราบ หากเรานำมาขบคิดพิจารณา เราจะเห็นจริงตามพระดำรัสของพระพุทธองค์ และยังพบว่าไม่มีใคร หรือ สิ่งใดที่จะรอดพ้นจากกฎธรรมชาติเหล่านี้ไปได้เลย

มนุษย์ได้ชื่อว่า เป็นสิ่งมีชีวิตที่ประเสริฐกว่าสิ่งมีชีวิตอื่นๆ บนโลกใบนี้ มนุษย์แต่ละยุคแต่ละสมัย มีความแตกต่างกัน ทั้งในด้านอายุขัย ขนาดรูปร่าง อาหารการกิน และความเป็นอยู่ ซึ่งขึ้นอยู่กับความบริสุทธิ์ของธาตุที่อยู่ในตัวมนุษย์ในยุคนั้น อย่างเช่น มนุษย์ยุคของเรานี้ สามารถสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ บนโลกนี้ ให้เจริญงอกงามไปด้วยวัตถุที่ทันสมัยที่จะอำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตให้กับมนุษย์ได้อย่างน่าอัศจรรย์ แต่อายุขัยเฉลี่ยของมนุษย์ยุคนี้ กลับเหลือเพียง 75 ปีเท่านั้น ซึ่งแตกต่างจากมนุษย์ในยุคแรกที่มีอายุยืนเป็นพันปี หมื่นปี นี่คือความแตกต่างของมนุษย์แต่ละยุค

มนุษย์ แม้จะได้ชื่อว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ประเสริฐที่สุด และมีลักษณะที่แตกต่างกันดังกล่าวตามยุค ตามสมัย แต่ถึงอย่างไร มนุษย์ยังไม่อาจจะพ้นจากกฎเกณฑ์ธรรมชาติที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงค้นพบ ดังกล่าวข้างต้นได้ ซึ่งพระองค์ทรงแสดงสิ่งที่เป็นสามัญลักษณะสำหรับมนุษย์ไว้ว่า คนเรามีความแก่ ความ เจ็บ และความตายเป็นธรรมดา เราจะล่วงพ้นความแก่ ความเจ็บ และความตายไปไม่ได้ ธรรมะข้อนี้สะท้อนให้เห็นว่า มนุษย์ทุกคนที่เกิดมาในโลกใบนี้ล้วนจะต้องตายหมด ไม่มีใครเลยที่จะหลุดรอดพ้นจากความตายไปได้ ไม่มีใครอยู่เป็นอมตะค้ำฟ้าได้ตลอดไป

คราวนี้ก็มีคำถามยอดนิยม ที่มีผู้คนสงสัยกันมากในทุกยุคทุกสมัยว่า คนเราเมื่อตายแล้วไปไหน ซึ่งมีคำตอบที่หลากหลาย บางคนมีความเชื่อว่าตายแล้วสูญ บางคนเชื่อว่าตายแล้วไม่สูญ แต่โดยทั่วไปแล้ว ไม่ทราบว่าตายแล้วไปไหน ซึ่งความเชื่อเหล่านี้มีผลต่อชีวิตหลังความตายของบุคคลนั้นๆ คือ ถ้าเชื่อว่า ตายแล้วสูญ แล้วไม่ประกอบความดี เมื่อละโลกแล้วปรโลกที่เขาจะไปนั้น ก็จะเศร้าหมอง ทุกข์ทรมาน ยิ่งนัก หากมีความเชื่อว่าตายแล้วไม่สูญ ก็จะประกอบความดีอย่างต่อเนื่อง มีโอกาสเดินทางไปสู่ปรโลกที่มีแต่ความสุขได้ เมื่อละจากโลกนี้ไปแล้ว

ดังนั้น ถึงอย่างไรมนุษย์ทุกคนต้องตายด้วยกันหมดทั้งสิ้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่นักศึกษาจะต้องศึกษาวิชาปรโลกวิทยา เพื่อให้ทราบความจริงของชีวิตหลังความตายว่า มีสถานที่ใดบ้าง เป็นสถานที่ที่รองรับชีวิตหลังความตาย มีสภาพชีวิตความเป็นอยู่อย่างไร และเราจะเตรียมความพร้อมอย่างไรที่จะเดินทางไปสู่ปรโลก เมื่อได้ศึกษาแล้ว จะทำให้เราเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตมากขึ้น และจะได้ตั้งใจ ประกอบเหตุที่จะนำไปสู่ปรโลกที่ดีมากขึ้น และหากสั่งสมความดีไว้มาก แต่ยังไม่หมดกิเลส เรามีโอกาสเลือก สถานที่ที่เราต้องการจะไปหลังจากที่เราละจากโลกนี้ไปได้อีกด้วย

ทำไมต้องรักษาศีล 5 ข้อ จึงเป็นความปกติของมนุษย์

ศีลข้อที่ 1 งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ อะไรคือสิ่งที่รักที่สุดของสรรพสัตว์ คำตอบ คือ ชีวิต เพราะฉะนั้นมนุษย์และสัตว์ย่อมรักชีวิตของตน ใครๆ ก็ไม่ควรจะฆ่าใคร
ศีลข้อที่ 2 งดเว้นจากการลักทรัพย์ นอกจากชีวิตแล้ว สิ่งที่คนเราหวงแหนรองลงมา คือ ทรัพย์สมบัติ เพราะฉะนั้นใครๆ ก็ไม่ควรลักขโมยของใคร
ศีลข้อที่ 3 งดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม นอกจากทรัพย์สมบัติแล้ว สิ่งที่เราหวงแหน รองลงมาคือ บุตร ภรรยา สามี เพราะฉะนั้นใครๆ ก็ไม่ควรจะประพฤติผิดในบุตร ภรรยา สามีของใคร
ศีลข้อที่ 4 งดเว้นจากการพูดปด แม้คนที่เป็นที่รักกัน แต่หากพูดโกหกกัน ขาดความจริงใจต่อกัน แม้เป็นคนที่รักกัน ก็หมดความรักได้ เพราะฉะนั้นใครๆ ก็ไม่ควรจะพูดโกหกกัน
ศีลข้อที่ 5 งดเว้นจากการดื่มสุราเมรัย เพราะสุราทำให้ขาดสติ ควบคุมตนเองไม่ได้ เมื่อดื่มเข้าไปแล้วมีโอกาสทำผิดศีลข้ออื่นได้ง่าย


 

โลก คือ อะไร

(20/06/2014)
คำว่า โลก ซึ่งคนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจโดยความหมายแคบๆ ว่า โลกเป็นเพียงดาวเคราะห์ดวงกลมๆ ที่อยู่ในระบบสุ...

 
   

จักรวาลวิทยา คือ อะไร

(20/06/2014)
คำว่าจักรวาลวิทยาตรงกับคำในภาษาอังกฤษว่าCosmologyประกอบด้วยศัพท์ 2คำ คือ คำว่า จักรวาล ซึ่งพจนานุกรม...

 
 

นิพพาน บทสรุปของชีวิตในสังสารวัฏ

(19/05/2014)
ในเรื่องนิพพานนี้ มีบางท่านแม้จะเป็นพุทธศาสนิกชนก็ตาม แต่กลับมีความเห็นว่า พระนิพพานไม่มีอยู่จริง เป...

 
   

อรหัตโลกุตรภูมิ

(19/05/2014)
อรหัตโลกุตรภูมิ ภูมิของพระอรหันต์เป็นโลกุตรภูมิลำดับสุดท้าย อันเป็นภูมิขั้นสูงสุดของโลกุตรภูมิ ซึ่ง...

 
 

โลกุตรภูมิ1 คือ ภูมิหรือชั้นที่พ้นจากภพ 3

(19/05/2014)
โลกุตรภูมิ1)คือ ภูมิหรือชั้นที่พ้นจากภพ 3 คือ กามภพ รูปภพ อรูปภพ หมายถึง ระดับจิตของพระอริยบุคคลที่...

 
   

อรูปพรหมภูมิ คืออะไร

(19/05/2014)
รูปพรหมภูมิ คือ ภพอันเป็นที่อยู่ของอรูปพรหม อยู่ในภูมิที่สูงขึ้นไปกว่ารูปภพ กล่าวคือ สูงกว่าอกนิฏฐสุ...

 
 

พรหมภูมิ คืออะไร

(19/05/2014)
พรหมภูมิหรือพรหมโลกคือ ภพอันเป็นที่อยู่ของรูปพรหม พรหมโลกนี้อยู่ในภูมิที่สูงขึ้นไปกว่าเทวภูมิ กล่าวค...

 
   

สวรรค์ เป็นชีวิตของการเสวยบุญ

(19/05/2014)
สวรรค์เป็นชีวิตของการเสวยบุญ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่สุขสบาย ไม่ต้องทำมาหากิน ไม่ต้องประกอบกิจอย่างทาง...

 
 

สวรรค์ชั้น 6 ปรนิมมิตวสวัตตีเทวภูมิ

(19/05/2014)
ปรนิมมิตวสวัตตีเทวภูมิ สวรรค์ชั้นปรนิมมิตวสวัตดี เป็นสวรรค์ชั้นที่ 6 และชั้นสุดท้ายของเทวภูมิ จัดอย...

 
   

สวรรค์ชั้นที่ 5 นิมมานรตีเทวภูมิ

(19/05/2014)
สวรรค์ชั้นนิมมานรตีเทวภูมิ สวรรค์ชั้นนิมมานรดี เป็นสวรรค์ชั้นที่ 5 จัดอยู่ในกามภพ เป็นปรโลกฝ่ายสุคต...

 
 

สวรรค์ชั้นที่ 4 ดุสิตาเทวภูมิ

(19/05/2014)
ดุสิตาเทวภูมิ สวรรค์ชั้นดุสิต เป็นสวรรค์ชั้นที่ 4จัดอยู่ในกามภพ เป็นปรโลกฝ่ายสุคติภูมิ เป็นสวรรค์...

 
   

สวรรค์ชั้นที่ 3 ยามาเทวภูมิ

(19/05/2014)
สวรรค์ชั้นที่ 3 ยามาเทวภูมิ ยามา เป็นสวรรค์ชั้นที่ 3 จัดอยู่ในกามภพ เป็นปรโลกฝ่ายสุคติภูมิ เป็นสวรร...

 
 

กิจกรรมของเหล่าเทวดาในวันพระ 14 ค่ำ 15 ค่ำ

(15/05/2014)
กิจกรรมของเหล่าเทวดาในวันพระ 14 ค่ำ 15 ค่ำ กิจกรรมที่สำคัญของชาวสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ซึ่งเกี่ยวข้องกั...

 
   

สวรรค์ชั้นที่ 2 ดาวดึงสาเทวภูมิ

(10/06/2014)
สวรรค์ชั้นที่ 2 ดาวดึงสาเทวภูมิ ตาวติงสาเทวภูมิหรือ ที่เราเรียกตามภาษาไทยว่าดาวดึงส์ เป็นสวรรค์ชั...

 
 

สวรรค์ชั้นที่ 1 จาตุมหาราชิกาเทวภูมิ

(21/04/2014)
จาตุมหาราชิกา เป็นสวรรค์ชั้นที่ 1จัดอยู่ในกามภพ เป็นปรโลกฝ่ายสุคติภูมิ ในบรรดาสวรรค์ทั้ง 6 ชั้นนั้น ...

 
   

ปฏิปทาเพื่อเดินทางไปสู่สวรรค์

(21/04/2014)
ปฏิปทาเพื่อเดินทางไปสู่สวรรค์ หลายหัวข้อที่ผ่านมาได้กล่าวถึงลักษณะของการทำความดีเพื่อไปเกิดในสวรร...

 
 

ลักษณะการทำบุญที่ทำให้เกิดบนสวรรค์แต่ละชั้น

(21/04/2014)
ลักษณะการทำบุญที่ทำให้เกิดบนสวรรค์แต่ละชั้น การกระทำกุศลของมนุษย์นั้นแตกต่างกัน คนที่มีศรัทธาและม...

 
   

ลำดับขั้นการทำความดีของมนุษย์

(21/04/2014)
ลำดับขั้นการทำความดีของมนุษย์ บุคคลที่จะถือกำเนิดบนสวรรค์นั้น เมื่อเป็นมนุษย์ต้องหมั่นสร้างความดี...

 
 

สาเหตุ การได้นามของชาวสวรรค์

(21/04/2014)
เหตุให้ได้นามของชาวสวรรค์ ในเมืองมนุษย์มีการตั้งชื่อ นามสกุล ใช้เป็นนามสมมุติสำหรับเรียกขานชื่อคน...

 
   

การอุบัติและการจุติของชาวสวรรค์

(21/04/2014)
การอุบัติและการจุติของชาวสวรรค์ เมื่อครั้งเป็นมนุษย์ บุคคลผู้ทำกุศลกรรมสมควรไว้ ครั้นเมื่อละโลกแล้ว...

 
 

ที่ตั้งของเทวภูมิ

(21/04/2014)
ที่ตั้งของเทวภูมิ หรือสวรรค์ชั้นต่าง ๆเทวภูมิ หรือ สวรรค์ คือ ภูมิอันเป็นที่อยู่ของเทวดา เป็นโลกที่อ...

 
   

ความหมายของเทวภูมิ

(21/04/2014)
เทวภูมิ หมายถึง สวรรค์ ชีวิตในสังสารวัฏเป็นชีวิตที่ยาวนาน หาเบื้องต้น ท่ามกลาง และเบื้องปลายได้ยา...

 
 

สาเหตุ ที่ทำให้มาเกิดเป็นมนุษย์

(16/04/2014)
เหตุที่ทำให้มาเกิดเป็นมนุษย์ ดังที่ได้กล่าวไว้ในตอนต้นของบทที่ 3 ว่า การเกิดเป็นมนุษย์เป็นการยาก คำ...

 
   

มนุษย์ มีีกี่ประเภท

(16/04/2014)
ประเภทของมนุษย์ มนุษย์มีความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันตามการกระทำของตนในอดีต ดังกล่าวมาแล้ว ลักษณะการกระ...

 
 

ชมพูทวีปเป็นโลกแห่งความแตกต่าง

(16/04/2014)
นักศึกษาลองพิจารณาถึงหลักความจริงทั่วไป จะพบว่า มนุษย์เกิดมาพร้อมกับความแตกต่างของแต่ละบุคคล แม้เราจ...

 
   

ที่ตั้งของมนุสสภูมิ

(16/04/2014)
เราได้ศึกษาในบทที่ 1 แล้วว่า ที่อยู่ของมนุษย์ หรือมนุสสภูมินั้น อยู่บนพื้นดินลอยอยู่กลางอากาศ ในระดั...

 
 

มนุสสภูมิ หมายถึง

(16/04/2014)
ในลำดับแรก เรามาทำความเข้าใจถึงความหมายของคำว่า มนุษย์ กันก่อน มนุษย์ หมายถึง คน หรือ เหล่าคน เขียนต...

 
   

ติรัจฉานภูมิ

(08/04/2014)
ติรัจฉานภูมิ นักศึกษาได้ทำความเข้าใจเรื่องของอบายภูมิมาได้ 3 หัวข้อแล้ว ลำดับต่อไปนักศึกษาได้ทำความ...

 
 

อสุรกายภูมิ

(08/04/2014)
อสุรกายภูมิ เมื่อนักศึกษาได้ทำความรู้จักกับเปรตกันไปแล้ว ยังมีสัตว์อีกประเภทหนึ่งที่น่าสนใจ และมีลั...

 
   

เหตุที่ทำให้เกิดเป็นเปรต

(08/04/2014)
เหตุที่ทำให้เกิดเป็นเปรต การที่มนุษย์ทั้งหลาย จะได้ไปเกิดเป็นเปรต เสวยความทุกข์ทรมาน เพราะความอดอยา...

 
ดูทั้งหมด >> 
 

โลก คือ อะไร

(20/06/2014)
คำว่า โลก ซึ่งคนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจโดยความหมายแคบๆ ว่า โลกเป็นเพียงดาวเคราะห์ดวงกลมๆ ที่อยู่ในระบบสุ...

 
   

จักรวาลวิทยา คือ อะไร

(20/06/2014)
คำว่าจักรวาลวิทยาตรงกับคำในภาษาอังกฤษว่าCosmologyประกอบด้วยศัพท์ 2คำ คือ คำว่า จักรวาล ซึ่งพจนานุกรม...

 
 

นิพพาน บทสรุปของชีวิตในสังสารวัฏ

(19/05/2014)
ในเรื่องนิพพานนี้ มีบางท่านแม้จะเป็นพุทธศาสนิกชนก็ตาม แต่กลับมีความเห็นว่า พระนิพพานไม่มีอยู่จริง เป...

 
   

อรหัตโลกุตรภูมิ

(19/05/2014)
อรหัตโลกุตรภูมิ ภูมิของพระอรหันต์เป็นโลกุตรภูมิลำดับสุดท้าย อันเป็นภูมิขั้นสูงสุดของโลกุตรภูมิ ซึ่ง...

 
 

โลกุตรภูมิ1 คือ ภูมิหรือชั้นที่พ้นจากภพ 3

(19/05/2014)
โลกุตรภูมิ1)คือ ภูมิหรือชั้นที่พ้นจากภพ 3 คือ กามภพ รูปภพ อรูปภพ หมายถึง ระดับจิตของพระอริยบุคคลที่...

 
   

อรูปพรหมภูมิ คืออะไร

(19/05/2014)
รูปพรหมภูมิ คือ ภพอันเป็นที่อยู่ของอรูปพรหม อยู่ในภูมิที่สูงขึ้นไปกว่ารูปภพ กล่าวคือ สูงกว่าอกนิฏฐสุ...

 
 

พรหมภูมิ คืออะไร

(19/05/2014)
พรหมภูมิหรือพรหมโลกคือ ภพอันเป็นที่อยู่ของรูปพรหม พรหมโลกนี้อยู่ในภูมิที่สูงขึ้นไปกว่าเทวภูมิ กล่าวค...

 
   

สวรรค์ เป็นชีวิตของการเสวยบุญ

(19/05/2014)
สวรรค์เป็นชีวิตของการเสวยบุญ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่สุขสบาย ไม่ต้องทำมาหากิน ไม่ต้องประกอบกิจอย่างทาง...

 
 

สวรรค์ชั้น 6 ปรนิมมิตวสวัตตีเทวภูมิ

(19/05/2014)
ปรนิมมิตวสวัตตีเทวภูมิ สวรรค์ชั้นปรนิมมิตวสวัตดี เป็นสวรรค์ชั้นที่ 6 และชั้นสุดท้ายของเทวภูมิ จัดอย...

 
   

สวรรค์ชั้นที่ 5 นิมมานรตีเทวภูมิ

(19/05/2014)
สวรรค์ชั้นนิมมานรตีเทวภูมิ สวรรค์ชั้นนิมมานรดี เป็นสวรรค์ชั้นที่ 5 จัดอยู่ในกามภพ เป็นปรโลกฝ่ายสุคต...

 
 

สวรรค์ชั้นที่ 4 ดุสิตาเทวภูมิ

(19/05/2014)
ดุสิตาเทวภูมิ สวรรค์ชั้นดุสิต เป็นสวรรค์ชั้นที่ 4จัดอยู่ในกามภพ เป็นปรโลกฝ่ายสุคติภูมิ เป็นสวรรค์...

 
   

สวรรค์ชั้นที่ 3 ยามาเทวภูมิ

(19/05/2014)
สวรรค์ชั้นที่ 3 ยามาเทวภูมิ ยามา เป็นสวรรค์ชั้นที่ 3 จัดอยู่ในกามภพ เป็นปรโลกฝ่ายสุคติภูมิ เป็นสวรร...

 
 

กิจกรรมของเหล่าเทวดาในวันพระ 14 ค่ำ 15 ค่ำ

(15/05/2014)
กิจกรรมของเหล่าเทวดาในวันพระ 14 ค่ำ 15 ค่ำ กิจกรรมที่สำคัญของชาวสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ซึ่งเกี่ยวข้องกั...

 
   

สวรรค์ชั้นที่ 2 ดาวดึงสาเทวภูมิ

(10/06/2014)
สวรรค์ชั้นที่ 2 ดาวดึงสาเทวภูมิ ตาวติงสาเทวภูมิหรือ ที่เราเรียกตามภาษาไทยว่าดาวดึงส์ เป็นสวรรค์ชั...

 
 

สวรรค์ชั้นที่ 1 จาตุมหาราชิกาเทวภูมิ

(21/04/2014)
จาตุมหาราชิกา เป็นสวรรค์ชั้นที่ 1จัดอยู่ในกามภพ เป็นปรโลกฝ่ายสุคติภูมิ ในบรรดาสวรรค์ทั้ง 6 ชั้นนั้น ...

 
   

ปฏิปทาเพื่อเดินทางไปสู่สวรรค์

(21/04/2014)
ปฏิปทาเพื่อเดินทางไปสู่สวรรค์ หลายหัวข้อที่ผ่านมาได้กล่าวถึงลักษณะของการทำความดีเพื่อไปเกิดในสวรร...

 
 

ลักษณะการทำบุญที่ทำให้เกิดบนสวรรค์แต่ละชั้น

(21/04/2014)
ลักษณะการทำบุญที่ทำให้เกิดบนสวรรค์แต่ละชั้น การกระทำกุศลของมนุษย์นั้นแตกต่างกัน คนที่มีศรัทธาและม...

 
   

ลำดับขั้นการทำความดีของมนุษย์

(21/04/2014)
ลำดับขั้นการทำความดีของมนุษย์ บุคคลที่จะถือกำเนิดบนสวรรค์นั้น เมื่อเป็นมนุษย์ต้องหมั่นสร้างความดี...

 
 

สาเหตุ การได้นามของชาวสวรรค์

(21/04/2014)
เหตุให้ได้นามของชาวสวรรค์ ในเมืองมนุษย์มีการตั้งชื่อ นามสกุล ใช้เป็นนามสมมุติสำหรับเรียกขานชื่อคน...

 
   

การอุบัติและการจุติของชาวสวรรค์

(21/04/2014)
การอุบัติและการจุติของชาวสวรรค์ เมื่อครั้งเป็นมนุษย์ บุคคลผู้ทำกุศลกรรมสมควรไว้ ครั้นเมื่อละโลกแล้ว...

 
 

ที่ตั้งของเทวภูมิ

(21/04/2014)
ที่ตั้งของเทวภูมิ หรือสวรรค์ชั้นต่าง ๆเทวภูมิ หรือ สวรรค์ คือ ภูมิอันเป็นที่อยู่ของเทวดา เป็นโลกที่อ...

 
   

ความหมายของเทวภูมิ

(21/04/2014)
เทวภูมิ หมายถึง สวรรค์ ชีวิตในสังสารวัฏเป็นชีวิตที่ยาวนาน หาเบื้องต้น ท่ามกลาง และเบื้องปลายได้ยา...

 
 

สาเหตุ ที่ทำให้มาเกิดเป็นมนุษย์

(16/04/2014)
เหตุที่ทำให้มาเกิดเป็นมนุษย์ ดังที่ได้กล่าวไว้ในตอนต้นของบทที่ 3 ว่า การเกิดเป็นมนุษย์เป็นการยาก คำ...

 
   

มนุษย์ มีีกี่ประเภท

(16/04/2014)
ประเภทของมนุษย์ มนุษย์มีความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันตามการกระทำของตนในอดีต ดังกล่าวมาแล้ว ลักษณะการกระ...

 
 

ชมพูทวีปเป็นโลกแห่งความแตกต่าง

(16/04/2014)
นักศึกษาลองพิจารณาถึงหลักความจริงทั่วไป จะพบว่า มนุษย์เกิดมาพร้อมกับความแตกต่างของแต่ละบุคคล แม้เราจ...

 
   

ที่ตั้งของมนุสสภูมิ

(16/04/2014)
เราได้ศึกษาในบทที่ 1 แล้วว่า ที่อยู่ของมนุษย์ หรือมนุสสภูมินั้น อยู่บนพื้นดินลอยอยู่กลางอากาศ ในระดั...

 
 

มนุสสภูมิ หมายถึง

(16/04/2014)
ในลำดับแรก เรามาทำความเข้าใจถึงความหมายของคำว่า มนุษย์ กันก่อน มนุษย์ หมายถึง คน หรือ เหล่าคน เขียนต...

 
   

ติรัจฉานภูมิ

(08/04/2014)
ติรัจฉานภูมิ นักศึกษาได้ทำความเข้าใจเรื่องของอบายภูมิมาได้ 3 หัวข้อแล้ว ลำดับต่อไปนักศึกษาได้ทำความ...

 
 

อสุรกายภูมิ

(08/04/2014)
อสุรกายภูมิ เมื่อนักศึกษาได้ทำความรู้จักกับเปรตกันไปแล้ว ยังมีสัตว์อีกประเภทหนึ่งที่น่าสนใจ และมีลั...

 
   

เหตุที่ทำให้เกิดเป็นเปรต

(08/04/2014)
เหตุที่ทำให้เกิดเป็นเปรต การที่มนุษย์ทั้งหลาย จะได้ไปเกิดเป็นเปรต เสวยความทุกข์ทรมาน เพราะความอดอยา...

 
ดูทั้งหมด >> 
view

สถิติ

เปิดเว็บ02/02/2010
อัพเดท20/06/2014
ผู้เข้าชม360,835
เปิดเพจ427,353

แหล่งรวมธรรมะน่ารู้

ทำบุญแล้ว ทำไมต้องกรวดน้ำ

ชวนญาติให้มาทำบุญด้วยกัน แต่เขาไม่ยอมมา แต่ได้ฝากปัจจัยมาทำบุญด้วย เพราะเขาคิดว่า ตัวเองจะมาหรือไม่ อย่างไรก็ได้บุญ จะอธิบายให้เขาเข้าใจได้อย่างไร

คำว่า ศีล มีความหมายอย่างไร

ชาวต่างชาติอยากจะให้ญาติมิตรได้เข้าใจถึงเรื่องทานบารมี ควรจะทำอย่างไร?

จีวรของพระสงฆ์จะต้องเป็นสีเหลืองหรือสีกรักเสมอไปหรือไม่?

เรามีวิธีการรักษาศีลห้าให้ถูกต้องอย่างไร และมีกุศโลบายและยุทธวิธีอย่างไรหรือไม่ ในการที่จะทำให้เรารักษาศีลห้าได้มั่นคงตลอดไป?

ทำอย่างไร จะเป็นนักบริหารที่สามารถครองใจให้ลูกน้องรักได้?

นักธุรกิจที่เข้าใจผิดๆว่า การที่ศาสนาสอนให้คนรักสันโดษและปล่อยวาง ไม่เข้ากับชีวิตของนักธุรกิจ จะมีคำอธิบายใด ที่จะแก้ไขความเข้าใจผิดนี้?

ถ้าตั้งใจรักษาศีลห้าอย่างดี แบบเอาชีวิตเป็นเดิมพัน จะมีอานิสงส์อย่างไร?

ในพุทธศาสนา มีหลักคำสอนซึ่งเกี่ยวกับการบริหารงานบ้างหรือไม่?

ถ้าเราจำเป็นจะต้องคัดบุคคลที่ไม่มีคุณภาพออก เราจะมีหลักในการตัดสินใจอย่างไร?

เราจะเลื่อนตำแหน่งลูกน้องขึ้นมาเป็นหัวหน้างาน บุคคลผู้นั้นควรจะมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง?

กราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ลูกอยากกราบเรียนถามหลวงพ่อว่า การทำแท้งด้วยความจำเป็น

คุณพ่อเพิ่งจะเสียชีวิตไป และผมเป็นลูกชายคนโตที่ต้องดูแลคุณแม่และน้องสาว อยากจะขอความเมตตาจากหลวงพ่อ ชี้แนะหลักในการดำเนินชีวิตต่อไปด้วยครับ

ขอความเมตตาจากหลวงพ่อ ช่วยแนะนำแนวทางในการสอนธรรมะแก่ผู้พิพากษาและข้าราชการด้วยคะ

ในกรณีที่แพทย์รักษาคนไข้ แต่เกิดผลข้างเคียงจากการรักษา ทำให้คนไข้เสียชีวิต ในกรณีเช่นนี้อยากกราบเรียนถามพระเดชพระคุณหลวงพ่อว่า จะมีผลบาปต่อแพทย์ หรือไม่ เจ้าคะ

นักธุรกิจที่เข้าใจผิดๆว่า การที่ศาสนาสอนให้คนรักสันโดษและปล่อยวาง ไม่เข้ากับชีวิตของนักธุรกิจ จะมีคำอธิบายใด ที่จะแก้ไขความเข้าใจผิดนี้?

ในพุทธศาสนา มีหลักคำสอนซึ่งเกี่ยวกับการบริหารงานบ้างหรือไม่?

ทำอย่างไร จะเป็นนักบริหารที่สามารถครองใจให้ลูกน้องรักได้?

การทำทานในพระพุทธศาสนา มีวัตถุประสงค์อย่างไร และทำได้กี่ประเภท

ทำไมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า “ธรรมทานชนะการให้ทั้งปวง”

การถวายสังฆทาน จริงๆแล้วมีหลักอย่างไร และการถวายกับพระภิกษุรูปเดียว ถือเป็นสังฆทานหรือไม่ และการถวายสังฆทาน กับถวายแบบเจาะจง แบบไหนได้บุญมากกว่ากัน

ถ้าเราจำเป็นจะต้องคัดบุคคลที่ไม่มีคุณภาพออก เราจะมีหลักในการตัดสินใจอย่างไรบ้างครับ

ถ้าเราจะเลื่อนตำแหน่งลูกน้อง ขึ้นมาเป็นหัวหน้างาน บุคคลผู้นั้นควรจะมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างครับ

ความเป็นมาของการเข้าพรรษา และกิจวัตรของพระภิกษุในช่วงนี้?

ชาวพุทธควรปฏิบัติตนอย่างไรในช่วงเข้าพรรษา จึงจะได้บุญเต็มที่

การให้บุตรหลานบวชเรียนในช่วงเข้าพรรษา จะได้บุญมากกว่าการบวชเรียนช่วงอื่นหรือไม่

ถ้าเราทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับญาติพี่น้องของเราที่ล่วงลับไปแล้ว เราจะทราบได้อย่างไรว่า ญาติที่ล่วงลับไปแล้วได้บุญหรือไม่?

คนที่ไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์มีจริง เราจะมีวิธีการอธิบายอย่างเป็นเหตุเป็นผลอย่างง่ายๆ ได้อย่างไร?

ถ้าจะบอกคนข้างนอกที่ยังไม่ได้เข้าวัดว่า คนเราเกิดมาทำไม เราจะมีวิธีการที่จะบอกให้เขาได้เข้าใจอย่างง่ายๆ ได้อย่างไร?

view