http://www.dhamma.net
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าแรก

สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ ล้วนมีการเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และเสื่อมสลายไปในที่สุด เป็นกฎเกณฑ์ทางธรรมชาติที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงค้นพบ และนำมาแสดงให้กับมนุษย์ทั้งหลายได้รับทราบ หากเรานำมาขบคิดพิจารณา เราจะเห็นจริงตามพระดำรัสของพระพุทธองค์ และยังพบว่าไม่มีใคร หรือ สิ่งใดที่จะรอดพ้นจากกฎธรรมชาติเหล่านี้ไปได้เลย

มนุษย์ได้ชื่อว่า เป็นสิ่งมีชีวิตที่ประเสริฐกว่าสิ่งมีชีวิตอื่นๆ บนโลกใบนี้ มนุษย์แต่ละยุคแต่ละสมัย มีความแตกต่างกัน ทั้งในด้านอายุขัย ขนาดรูปร่าง อาหารการกิน และความเป็นอยู่ ซึ่งขึ้นอยู่กับความบริสุทธิ์ของธาตุที่อยู่ในตัวมนุษย์ในยุคนั้น อย่างเช่น มนุษย์ยุคของเรานี้ สามารถสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ บนโลกนี้ ให้เจริญงอกงามไปด้วยวัตถุที่ทันสมัยที่จะอำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตให้กับมนุษย์ได้อย่างน่าอัศจรรย์ แต่อายุขัยเฉลี่ยของมนุษย์ยุคนี้ กลับเหลือเพียง 75 ปีเท่านั้น ซึ่งแตกต่างจากมนุษย์ในยุคแรกที่มีอายุยืนเป็นพันปี หมื่นปี นี่คือความแตกต่างของมนุษย์แต่ละยุค

มนุษย์ แม้จะได้ชื่อว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ประเสริฐที่สุด และมีลักษณะที่แตกต่างกันดังกล่าวตามยุค ตามสมัย แต่ถึงอย่างไร มนุษย์ยังไม่อาจจะพ้นจากกฎเกณฑ์ธรรมชาติที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงค้นพบ ดังกล่าวข้างต้นได้ ซึ่งพระองค์ทรงแสดงสิ่งที่เป็นสามัญลักษณะสำหรับมนุษย์ไว้ว่า คนเรามีความแก่ ความ เจ็บ และความตายเป็นธรรมดา เราจะล่วงพ้นความแก่ ความเจ็บ และความตายไปไม่ได้ ธรรมะข้อนี้สะท้อนให้เห็นว่า มนุษย์ทุกคนที่เกิดมาในโลกใบนี้ล้วนจะต้องตายหมด ไม่มีใครเลยที่จะหลุดรอดพ้นจากความตายไปได้ ไม่มีใครอยู่เป็นอมตะค้ำฟ้าได้ตลอดไป

คราวนี้ก็มีคำถามยอดนิยม ที่มีผู้คนสงสัยกันมากในทุกยุคทุกสมัยว่า คนเราเมื่อตายแล้วไปไหน ซึ่งมีคำตอบที่หลากหลาย บางคนมีความเชื่อว่าตายแล้วสูญ บางคนเชื่อว่าตายแล้วไม่สูญ แต่โดยทั่วไปแล้ว ไม่ทราบว่าตายแล้วไปไหน ซึ่งความเชื่อเหล่านี้มีผลต่อชีวิตหลังความตายของบุคคลนั้นๆ คือ ถ้าเชื่อว่า ตายแล้วสูญ แล้วไม่ประกอบความดี เมื่อละโลกแล้วปรโลกที่เขาจะไปนั้น ก็จะเศร้าหมอง ทุกข์ทรมาน ยิ่งนัก หากมีความเชื่อว่าตายแล้วไม่สูญ ก็จะประกอบความดีอย่างต่อเนื่อง มีโอกาสเดินทางไปสู่ปรโลกที่มีแต่ความสุขได้ เมื่อละจากโลกนี้ไปแล้ว

ดังนั้น ถึงอย่างไรมนุษย์ทุกคนต้องตายด้วยกันหมดทั้งสิ้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่นักศึกษาจะต้องศึกษาวิชาปรโลกวิทยา เพื่อให้ทราบความจริงของชีวิตหลังความตายว่า มีสถานที่ใดบ้าง เป็นสถานที่ที่รองรับชีวิตหลังความตาย มีสภาพชีวิตความเป็นอยู่อย่างไร และเราจะเตรียมความพร้อมอย่างไรที่จะเดินทางไปสู่ปรโลก เมื่อได้ศึกษาแล้ว จะทำให้เราเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตมากขึ้น และจะได้ตั้งใจ ประกอบเหตุที่จะนำไปสู่ปรโลกที่ดีมากขึ้น และหากสั่งสมความดีไว้มาก แต่ยังไม่หมดกิเลส เรามีโอกาสเลือก สถานที่ที่เราต้องการจะไปหลังจากที่เราละจากโลกนี้ไปได้อีกด้วย

ทำไมต้องรักษาศีล 5 ข้อ จึงเป็นความปกติของมนุษย์

ศีลข้อที่ 1 งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ อะไรคือสิ่งที่รักที่สุดของสรรพสัตว์ คำตอบ คือ ชีวิต เพราะฉะนั้นมนุษย์และสัตว์ย่อมรักชีวิตของตน ใครๆ ก็ไม่ควรจะฆ่าใคร
ศีลข้อที่ 2 งดเว้นจากการลักทรัพย์ นอกจากชีวิตแล้ว สิ่งที่คนเราหวงแหนรองลงมา คือ ทรัพย์สมบัติ เพราะฉะนั้นใครๆ ก็ไม่ควรลักขโมยของใคร
ศีลข้อที่ 3 งดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม นอกจากทรัพย์สมบัติแล้ว สิ่งที่เราหวงแหน รองลงมาคือ บุตร ภรรยา สามี เพราะฉะนั้นใครๆ ก็ไม่ควรจะประพฤติผิดในบุตร ภรรยา สามีของใคร
ศีลข้อที่ 4 งดเว้นจากการพูดปด แม้คนที่เป็นที่รักกัน แต่หากพูดโกหกกัน ขาดความจริงใจต่อกัน แม้เป็นคนที่รักกัน ก็หมดความรักได้ เพราะฉะนั้นใครๆ ก็ไม่ควรจะพูดโกหกกัน
ศีลข้อที่ 5 งดเว้นจากการดื่มสุราเมรัย เพราะสุราทำให้ขาดสติ ควบคุมตนเองไม่ได้ เมื่อดื่มเข้าไปแล้วมีโอกาสทำผิดศีลข้ออื่นได้ง่าย


 

กรรมให้ผลตามลำดับ

(27/01/2558)
หมวดที่ 2 กรรมให้ผลตามลำดับ แบ่งออกเป็นอีก 4ประเภทคือ 1 ครุกรรม:ลักษณะของครุกรรม ครุกรรมนี้เป็นก...

 
   

กรรมให้ผลตามหน้าที่

(23/08/2557)
เรื่องกฎแห่งกรรม พระองค์ได้ทรงสั่งสอนพุทธบริษัทเป็นหลักสำคัญในพระพุทธศาสนา เพราะหากใครกระทำผิดกฎแห่ง...

 
 

คนไม่มีศาสนาไม่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม ควรดำเนินชีวิตอย่างไร

(23/08/2557)
คนไม่มีศาสนาไม่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม ควรดำเนินชีวิตอย่างไร ปัจจุบันวิทยาศาสตร์เจริญก้าวหน้าอย่างม...

 
   

ความซับซ้อนของการให้ผลของกรรม

(23/08/2557)
ความซับซ้อนของการให้ผลของกรรม มีคำกล่าวเรื่องหลักกรรมของผู้ที่มีความเห็นผิด ผู้ที่ไม่ได้ศึกษาพระพ...

 
 

พระสูตรที่ว่าด้วยเรื่องกฎแห่งกรรมที่ทำให้คนแตกต่างกัน

(23/08/2557)
พระสูตรที่ว่าด้วยเรื่องกฎแห่งกรรมที่ทำให้คนแตกต่างกัน นักศึกษาที่ได้ศึกษาวิชาปรโลกมาแล้ว คงยังจำไ...

 
   

หลักกรรมของพระพุทธศาสนา

(23/08/2557)
ชีวิตมนุษย์ไม่ได้มีเฉพาะชาตินี้เท่านั้น แต่ยังคงหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามอำนาจแห่งการกระทำของแต่ละบุคคล ...

 
 

ประโยชน์ของการศึกษาเรื่องกฎแห่งกรรม

(23/08/2557)
ประโยชน์ของการศึกษาเรื่องกฎแห่งกรรม การที่เรารู้จักคุณประโยชน์ คุณค่า คุณงามความดีของสิ่งหนึ่งสิ่...

 
   

ปฏิปทาให้ถึงความดับแห่งกรรม

(23/08/2557)
ปฏิปทาให้ถึงความดับแห่งกรรม อวิชชาคือความไม่รู้ เมื่อไม่รู้จึงถูกกิเลสครอบงำได้ง่าย ทำให้หมู่สัตว...

 
 

ประเภทของกรรมโดยสังเขป

(23/08/2557)
ประเภทของกรรมโดยสังเขป โครงสร้างภาพรวมเรื่องกรรม มีความเป็นมาหลายยุคหลายสมัย เป็นเรื่องที่ได้รับค...

 
   

ลักษณะกรรมและการให้ผลของกรรม

(23/08/2557)
ลักษณะกรรมและการให้ผลของกรรม ตามหลักกฎแห่งกรรมที่ว่า ใครทำกรรมใดย่อมได้รับผลของกรรมนั้น ทำดีย่อมไ...

 
 

กรรมอยู่ที่ไหน

(23/08/2557)
กรรมอยู่ที่ไหน จากพุทธภาษิตที่ว่า “ บุคคลหว่านพืชเช่นไร ย่อมได้ผลเช่นนั้น ผู้ทำกรรมดีย่อมไ...

 
   

เกณฑ์ตัดสินกรรมดีและกรรมชั่ว

(23/08/2557)
เกณฑ์ตัดสินกรรมดีและกรรมชั่ว ดังที่ทราบ เจตนาคือกรรม กรรมที่เกิดทางกาย ทางวาจา และทางใจ ซึ่งแบ่งอ...

 
 

กฎแห่งกรรมคืออะไร

(23/08/2557)
กฎแห่งกรรมคืออะไร กฎแห่งกรรมคือ กฎแห่งการกระทำ เป็นกฎแห่งเหตุและผล เป็นกฎของธรรมชาติ คือ ธรรมฝ่าย...

 
   

คำนิยาม ถูก ผิด, ดี ชั่ว, บุญ บาป, คุณ โทษ, ควร ไม่ควร

(23/08/2557)
คำนิยาม ถูก ผิด, ดี ชั่ว, บุญ บาป, คุณ โทษ, ควร ไม่ควร การศึกษาเรื่องกฎแห่งกรรม ก็เพื่อให้เข้าใจแ...

 
 

กฎแห่งกรรมตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา

(23/08/2557)
ผู้เปิดเผยกรรม ในตอนต้นของบทที่ 1ได้ยกพุทธพจน์ที่พระพุทธองค์ตรัสอุทานว่า ได้ทรงค้นพบทรงทอดพระเนตร...

 
   

เวียนตายเวียนเกิด วังวนแห่งชีวิต

(23/08/2557)
“ อเนกชาติสํสารํสนฺธาวิสฺสํ อนิพฺพิสํ คหการกํ คเวสนฺโตทุกฺขา ชาติ ปุนปฺปุนํ คหการก ทิฏฺโฐสิป...

 
 

เรื่องจริงจากกรณีตัวอย่างชีวิตหลังความตาย

(23/08/2557)
เรื่องจริงจากกรณีตัวอย่างชีวิตหลังความตาย การที่แต่ละคนประกอบกรรม คือการทำบุญและบาป หรือกุศล อกุศ...

 
   

การท่องเที่ยวในภพภูมิต่าง ๆ

(23/08/2557)
การท่องเที่ยวในภพภูมิต่าง ๆ จากเนื้อหาในบทเรียนที่ผ่านมา คงทำให้เราได้ทราบแผนภูมิ ตำแหน่งที่ตั้งต...

 
 

เหตุที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงถึงการทำลายของโลก

(23/08/2557)
เหตุที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงถึงการทำลายของโลก การที่พระพุทธองค์ทรงแสดงถึงการทำลายของโลกนี้ ม...

 
   

สิ่งที่ทำลายโลกขึ้นอยู่กับจิตใจมนุษย์

(23/08/2557)
สิ่งที่ทำลายโลกขึ้นอยู่กับจิตใจมนุษย์ ถึงแม้ว่าทั้ง ไฟ น้ำ และ ลม จะเป็นสิ่งทำลายโลกและสรรพสิ่งทั...

 
 

สาเหตุแห่งการแตกทำลายของจักรวาล

(23/08/2557)
สาเหตุแห่งการแตกทำลายของจักรวาล นักศึกษาอย่าเพิ่งคิดไปไกลด้วยความเข้าใจผิดเพราะความเคยชินว่า สิ่ง...

 
   

ประโยชน์ของการเข้าใจเรื่องความเจริญและความเสื่อมของมนุษย์

(23/08/2557)
ประโยชน์ของการเข้าใจเรื่องความเจริญและความเสื่อมของมนุษย์ เนื่องจากโลกได้หล่อหลอมให้มนุษย์คิดพัฒน...

 
 

วิธีปกป้องโลกและทำให้โลกเจริญขึ้น

(23/08/2557)
วิธีปกป้องโลกและทำให้โลกเจริญขึ้น ดังได้กล่าวแล้วว่า เมื่อถึงยุคที่มนุษย์มีอายุขัย 10ปี จะเกิดช่ว...

 
   

ความเสื่อมปรากฏในสังคมมนุษย์

(23/08/2557)
ความเสื่อมปรากฏในสังคมมนุษย์ เมื่อพระองค์ทรงปกครองประชาราษฎร์ตามมติของพระองค์ ความเจริญจึงไม่ปร...

 
 

ความหมายของกามภพ รูปภพ อรูปภพ

(23/08/2557)
ความหมายของกามภพ รูปภพ อรูปภพ กามภพคือ ภพอันเป็นที่เกิดของผู้ที่ยังเกี่ยวข้องอยู่ในกาม ภพนี้เป็นภ...

 
   

โครงสร้างจักรวาลเบื้องบนเขาสิเนรุ

(23/08/2557)
โครงสร้างจักรวาลเบื้องบนเขาสิเนรุ เราได้ศึกษาโครงสร้างจักรวาลโดยรอบเขาสิเนรุแล้ว ลำดับต่อไปจะนำเส...

 
 

ภพภูมิ ที่อยู่อาศัยของสรรพสัตว์ทั้งหลายในจักรวาล

(23/08/2557)
ที่อยู่อาศัยของสัตว์ทั้งหลายในจักรวาล เมื่อเรามองออกไปในห้วงจักรวาลอันเวิ้งว้างกว้างไกลสุดสายตา ด...

 
   

โครงสร้างจักรวาลเบื้องล่างเขาสิเนรุ

(23/08/2557)
โครงสร้างจักรวาลเบื้องล่างเขาสิเนรุ เราได้ดูโครงสร้างทางแนวนอนโดยรอบเขาสิเนรุ และโครงสร้างทางแนวต...

 
 

โครงสร้างสิ่งต่างๆ รอบเขาสิเนรุ

(23/08/2557)
โครงสร้างสิ่งต่างๆ รอบเขาสิเนรุ เรื่องโครงสร้างจักรวาล จะขอเริ่มอธิบายจากศูนย์กลางของจักรวาลขยายอ...

 
   

องค์ประกอบของจักรวาลทางพุทธศาสตร์

(23/08/2557)
องค์ประกอบของจักรวาลทางพุทธศาสตร์ นักศึกษาได้ทราบแล้วว่าจำนวนของจักรวาลมีมากมายนับไม่ถ้วน ต่อนี้ไ...

 
ดูทั้งหมด >> 
 

กรรมให้ผลตามลำดับ

(27/01/2558)
หมวดที่ 2 กรรมให้ผลตามลำดับ แบ่งออกเป็นอีก 4ประเภทคือ 1 ครุกรรม:ลักษณะของครุกรรม ครุกรรมนี้เป็นก...

 
   

กรรมให้ผลตามหน้าที่

(23/08/2557)
เรื่องกฎแห่งกรรม พระองค์ได้ทรงสั่งสอนพุทธบริษัทเป็นหลักสำคัญในพระพุทธศาสนา เพราะหากใครกระทำผิดกฎแห่ง...

 
 

คนไม่มีศาสนาไม่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม ควรดำเนินชีวิตอย่างไร

(23/08/2557)
คนไม่มีศาสนาไม่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม ควรดำเนินชีวิตอย่างไร ปัจจุบันวิทยาศาสตร์เจริญก้าวหน้าอย่างม...

 
   

ความซับซ้อนของการให้ผลของกรรม

(23/08/2557)
ความซับซ้อนของการให้ผลของกรรม มีคำกล่าวเรื่องหลักกรรมของผู้ที่มีความเห็นผิด ผู้ที่ไม่ได้ศึกษาพระพ...

 
 

พระสูตรที่ว่าด้วยเรื่องกฎแห่งกรรมที่ทำให้คนแตกต่างกัน

(23/08/2557)
พระสูตรที่ว่าด้วยเรื่องกฎแห่งกรรมที่ทำให้คนแตกต่างกัน นักศึกษาที่ได้ศึกษาวิชาปรโลกมาแล้ว คงยังจำไ...

 
   

หลักกรรมของพระพุทธศาสนา

(23/08/2557)
ชีวิตมนุษย์ไม่ได้มีเฉพาะชาตินี้เท่านั้น แต่ยังคงหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามอำนาจแห่งการกระทำของแต่ละบุคคล ...

 
 

ประโยชน์ของการศึกษาเรื่องกฎแห่งกรรม

(23/08/2557)
ประโยชน์ของการศึกษาเรื่องกฎแห่งกรรม การที่เรารู้จักคุณประโยชน์ คุณค่า คุณงามความดีของสิ่งหนึ่งสิ่...

 
   

ปฏิปทาให้ถึงความดับแห่งกรรม

(23/08/2557)
ปฏิปทาให้ถึงความดับแห่งกรรม อวิชชาคือความไม่รู้ เมื่อไม่รู้จึงถูกกิเลสครอบงำได้ง่าย ทำให้หมู่สัตว...

 
 

ประเภทของกรรมโดยสังเขป

(23/08/2557)
ประเภทของกรรมโดยสังเขป โครงสร้างภาพรวมเรื่องกรรม มีความเป็นมาหลายยุคหลายสมัย เป็นเรื่องที่ได้รับค...

 
   

ลักษณะกรรมและการให้ผลของกรรม

(23/08/2557)
ลักษณะกรรมและการให้ผลของกรรม ตามหลักกฎแห่งกรรมที่ว่า ใครทำกรรมใดย่อมได้รับผลของกรรมนั้น ทำดีย่อมไ...

 
 

กรรมอยู่ที่ไหน

(23/08/2557)
กรรมอยู่ที่ไหน จากพุทธภาษิตที่ว่า “ บุคคลหว่านพืชเช่นไร ย่อมได้ผลเช่นนั้น ผู้ทำกรรมดีย่อมไ...

 
   

เกณฑ์ตัดสินกรรมดีและกรรมชั่ว

(23/08/2557)
เกณฑ์ตัดสินกรรมดีและกรรมชั่ว ดังที่ทราบ เจตนาคือกรรม กรรมที่เกิดทางกาย ทางวาจา และทางใจ ซึ่งแบ่งอ...

 
 

กฎแห่งกรรมคืออะไร

(23/08/2557)
กฎแห่งกรรมคืออะไร กฎแห่งกรรมคือ กฎแห่งการกระทำ เป็นกฎแห่งเหตุและผล เป็นกฎของธรรมชาติ คือ ธรรมฝ่าย...

 
   

คำนิยาม ถูก ผิด, ดี ชั่ว, บุญ บาป, คุณ โทษ, ควร ไม่ควร

(23/08/2557)
คำนิยาม ถูก ผิด, ดี ชั่ว, บุญ บาป, คุณ โทษ, ควร ไม่ควร การศึกษาเรื่องกฎแห่งกรรม ก็เพื่อให้เข้าใจแ...

 
 

กฎแห่งกรรมตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา

(23/08/2557)
ผู้เปิดเผยกรรม ในตอนต้นของบทที่ 1ได้ยกพุทธพจน์ที่พระพุทธองค์ตรัสอุทานว่า ได้ทรงค้นพบทรงทอดพระเนตร...

 
   

เวียนตายเวียนเกิด วังวนแห่งชีวิต

(23/08/2557)
“ อเนกชาติสํสารํสนฺธาวิสฺสํ อนิพฺพิสํ คหการกํ คเวสนฺโตทุกฺขา ชาติ ปุนปฺปุนํ คหการก ทิฏฺโฐสิป...

 
 

เรื่องจริงจากกรณีตัวอย่างชีวิตหลังความตาย

(23/08/2557)
เรื่องจริงจากกรณีตัวอย่างชีวิตหลังความตาย การที่แต่ละคนประกอบกรรม คือการทำบุญและบาป หรือกุศล อกุศ...

 
   

การท่องเที่ยวในภพภูมิต่าง ๆ

(23/08/2557)
การท่องเที่ยวในภพภูมิต่าง ๆ จากเนื้อหาในบทเรียนที่ผ่านมา คงทำให้เราได้ทราบแผนภูมิ ตำแหน่งที่ตั้งต...

 
 

เหตุที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงถึงการทำลายของโลก

(23/08/2557)
เหตุที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงถึงการทำลายของโลก การที่พระพุทธองค์ทรงแสดงถึงการทำลายของโลกนี้ ม...

 
   

สิ่งที่ทำลายโลกขึ้นอยู่กับจิตใจมนุษย์

(23/08/2557)
สิ่งที่ทำลายโลกขึ้นอยู่กับจิตใจมนุษย์ ถึงแม้ว่าทั้ง ไฟ น้ำ และ ลม จะเป็นสิ่งทำลายโลกและสรรพสิ่งทั...

 
 

สาเหตุแห่งการแตกทำลายของจักรวาล

(23/08/2557)
สาเหตุแห่งการแตกทำลายของจักรวาล นักศึกษาอย่าเพิ่งคิดไปไกลด้วยความเข้าใจผิดเพราะความเคยชินว่า สิ่ง...

 
   

ประโยชน์ของการเข้าใจเรื่องความเจริญและความเสื่อมของมนุษย์

(23/08/2557)
ประโยชน์ของการเข้าใจเรื่องความเจริญและความเสื่อมของมนุษย์ เนื่องจากโลกได้หล่อหลอมให้มนุษย์คิดพัฒน...

 
 

วิธีปกป้องโลกและทำให้โลกเจริญขึ้น

(23/08/2557)
วิธีปกป้องโลกและทำให้โลกเจริญขึ้น ดังได้กล่าวแล้วว่า เมื่อถึงยุคที่มนุษย์มีอายุขัย 10ปี จะเกิดช่ว...

 
   

ความเสื่อมปรากฏในสังคมมนุษย์

(23/08/2557)
ความเสื่อมปรากฏในสังคมมนุษย์ เมื่อพระองค์ทรงปกครองประชาราษฎร์ตามมติของพระองค์ ความเจริญจึงไม่ปร...

 
 

ความหมายของกามภพ รูปภพ อรูปภพ

(23/08/2557)
ความหมายของกามภพ รูปภพ อรูปภพ กามภพคือ ภพอันเป็นที่เกิดของผู้ที่ยังเกี่ยวข้องอยู่ในกาม ภพนี้เป็นภ...

 
   

โครงสร้างจักรวาลเบื้องบนเขาสิเนรุ

(23/08/2557)
โครงสร้างจักรวาลเบื้องบนเขาสิเนรุ เราได้ศึกษาโครงสร้างจักรวาลโดยรอบเขาสิเนรุแล้ว ลำดับต่อไปจะนำเส...

 
 

ภพภูมิ ที่อยู่อาศัยของสรรพสัตว์ทั้งหลายในจักรวาล

(23/08/2557)
ที่อยู่อาศัยของสัตว์ทั้งหลายในจักรวาล เมื่อเรามองออกไปในห้วงจักรวาลอันเวิ้งว้างกว้างไกลสุดสายตา ด...

 
   

โครงสร้างจักรวาลเบื้องล่างเขาสิเนรุ

(23/08/2557)
โครงสร้างจักรวาลเบื้องล่างเขาสิเนรุ เราได้ดูโครงสร้างทางแนวนอนโดยรอบเขาสิเนรุ และโครงสร้างทางแนวต...

 
 

โครงสร้างสิ่งต่างๆ รอบเขาสิเนรุ

(23/08/2557)
โครงสร้างสิ่งต่างๆ รอบเขาสิเนรุ เรื่องโครงสร้างจักรวาล จะขอเริ่มอธิบายจากศูนย์กลางของจักรวาลขยายอ...

 
   

องค์ประกอบของจักรวาลทางพุทธศาสตร์

(23/08/2557)
องค์ประกอบของจักรวาลทางพุทธศาสตร์ นักศึกษาได้ทราบแล้วว่าจำนวนของจักรวาลมีมากมายนับไม่ถ้วน ต่อนี้ไ...

 
ดูทั้งหมด >> 
view

สถิติ

เปิดเว็บ02/02/2010
อัพเดท27/01/2015
ผู้เข้าชม452,833
เปิดเพจ526,711

แหล่งรวมธรรมะน่ารู้

ทำบุญแล้ว ทำไมต้องกรวดน้ำ

ชวนญาติให้มาทำบุญด้วยกัน แต่เขาไม่ยอมมา แต่ได้ฝากปัจจัยมาทำบุญด้วย เพราะเขาคิดว่า ตัวเองจะมาหรือไม่ อย่างไรก็ได้บุญ จะอธิบายให้เขาเข้าใจได้อย่างไร

คำว่า ศีล มีความหมายอย่างไร

ชาวต่างชาติอยากจะให้ญาติมิตรได้เข้าใจถึงเรื่องทานบารมี ควรจะทำอย่างไร?

จีวรของพระสงฆ์จะต้องเป็นสีเหลืองหรือสีกรักเสมอไปหรือไม่?

เรามีวิธีการรักษาศีลห้าให้ถูกต้องอย่างไร และมีกุศโลบายและยุทธวิธีอย่างไรหรือไม่ ในการที่จะทำให้เรารักษาศีลห้าได้มั่นคงตลอดไป?

ทำอย่างไร จะเป็นนักบริหารที่สามารถครองใจให้ลูกน้องรักได้?

นักธุรกิจที่เข้าใจผิดๆว่า การที่ศาสนาสอนให้คนรักสันโดษและปล่อยวาง ไม่เข้ากับชีวิตของนักธุรกิจ จะมีคำอธิบายใด ที่จะแก้ไขความเข้าใจผิดนี้?

ถ้าตั้งใจรักษาศีลห้าอย่างดี แบบเอาชีวิตเป็นเดิมพัน จะมีอานิสงส์อย่างไร?

ในพุทธศาสนา มีหลักคำสอนซึ่งเกี่ยวกับการบริหารงานบ้างหรือไม่?

ถ้าเราจำเป็นจะต้องคัดบุคคลที่ไม่มีคุณภาพออก เราจะมีหลักในการตัดสินใจอย่างไร?

เราจะเลื่อนตำแหน่งลูกน้องขึ้นมาเป็นหัวหน้างาน บุคคลผู้นั้นควรจะมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง?

กราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ลูกอยากกราบเรียนถามหลวงพ่อว่า การทำแท้งด้วยความจำเป็น

คุณพ่อเพิ่งจะเสียชีวิตไป และผมเป็นลูกชายคนโตที่ต้องดูแลคุณแม่และน้องสาว อยากจะขอความเมตตาจากหลวงพ่อ ชี้แนะหลักในการดำเนินชีวิตต่อไปด้วยครับ

ขอความเมตตาจากหลวงพ่อ ช่วยแนะนำแนวทางในการสอนธรรมะแก่ผู้พิพากษาและข้าราชการด้วยคะ

ในกรณีที่แพทย์รักษาคนไข้ แต่เกิดผลข้างเคียงจากการรักษา ทำให้คนไข้เสียชีวิต ในกรณีเช่นนี้อยากกราบเรียนถามพระเดชพระคุณหลวงพ่อว่า จะมีผลบาปต่อแพทย์ หรือไม่ เจ้าคะ

นักธุรกิจที่เข้าใจผิดๆว่า การที่ศาสนาสอนให้คนรักสันโดษและปล่อยวาง ไม่เข้ากับชีวิตของนักธุรกิจ จะมีคำอธิบายใด ที่จะแก้ไขความเข้าใจผิดนี้?

ในพุทธศาสนา มีหลักคำสอนซึ่งเกี่ยวกับการบริหารงานบ้างหรือไม่?

ทำอย่างไร จะเป็นนักบริหารที่สามารถครองใจให้ลูกน้องรักได้?

การทำทานในพระพุทธศาสนา มีวัตถุประสงค์อย่างไร และทำได้กี่ประเภท

ทำไมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า “ธรรมทานชนะการให้ทั้งปวง”

การถวายสังฆทาน จริงๆแล้วมีหลักอย่างไร และการถวายกับพระภิกษุรูปเดียว ถือเป็นสังฆทานหรือไม่ และการถวายสังฆทาน กับถวายแบบเจาะจง แบบไหนได้บุญมากกว่ากัน

ถ้าเราจำเป็นจะต้องคัดบุคคลที่ไม่มีคุณภาพออก เราจะมีหลักในการตัดสินใจอย่างไรบ้างครับ

ถ้าเราจะเลื่อนตำแหน่งลูกน้อง ขึ้นมาเป็นหัวหน้างาน บุคคลผู้นั้นควรจะมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างครับ

ความเป็นมาของการเข้าพรรษา และกิจวัตรของพระภิกษุในช่วงนี้?

ชาวพุทธควรปฏิบัติตนอย่างไรในช่วงเข้าพรรษา จึงจะได้บุญเต็มที่

การให้บุตรหลานบวชเรียนในช่วงเข้าพรรษา จะได้บุญมากกว่าการบวชเรียนช่วงอื่นหรือไม่

ถ้าเราทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับญาติพี่น้องของเราที่ล่วงลับไปแล้ว เราจะทราบได้อย่างไรว่า ญาติที่ล่วงลับไปแล้วได้บุญหรือไม่?

คนที่ไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์มีจริง เราจะมีวิธีการอธิบายอย่างเป็นเหตุเป็นผลอย่างง่ายๆ ได้อย่างไร?

ถ้าจะบอกคนข้างนอกที่ยังไม่ได้เข้าวัดว่า คนเราเกิดมาทำไม เราจะมีวิธีการที่จะบอกให้เขาได้เข้าใจอย่างง่ายๆ ได้อย่างไร?

view