http://www.dhamma.net
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าแรก

กรรมให้ผลตามลำดับ

กรรมให้ผลตามลำดับ

หมวดที่ 2 กรรมให้ผลตามลำดับ แบ่งออกเป็นอีก 4ประเภทคือ 1 ครุกรรม:ลักษณะของครุกรรม ครุกรรมนี้เป็นกรรมหนักที่สุด เป็นกรรมที่มีกำลังแรงที่สุดและจะให้ผ......

อ่านต่อ
  กรรมให้ผลตามหน้าที่

กรรมให้ผลตามหน้าที่

เรื่องกฎแห่งกรรม พระองค์ได้ทรงสั่งสอนพุทธบริษัทเป็นหลักสำคัญในพระพุทธศาสนา เพราะหากใครกระทำผิดกฎแห่งกรรมแล้ว จะมีผลต่อการดำเนินชีวิต จะต้องได้รับความท......

อ่านต่อ
คนไม่มีศาสนาไม่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม ควรดำเนินชีวิตอย่างไร

คนไม่มีศาสนาไม่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม ควรดำเนินชีวิตอย่างไร

คนไม่มีศาสนาไม่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม ควรดำเนินชีวิตอย่างไร ปัจจุบันวิทยาศาสตร์เจริญก้าวหน้าอย่างมาก ทำให้เกิดเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างไม่หยุดยั้ง เป......

อ่านต่อ
ความซับซ้อนของการให้ผลของกรรม

ความซับซ้อนของการให้ผลของกรรม

ความซับซ้อนของการให้ผลของกรรม มีคำกล่าวเรื่องหลักกรรมของผู้ที่มีความเห็นผิด ผู้ที่ไม่ได้ศึกษาพระพุทธศาสนาอย่างถ่องแท้ หรือศึกษาแล้วแต่ไม่ได้ลงมือปฏ......

อ่านต่อ
พระสูตรที่ว่าด้วยเรื่องกฎแห่งกรรมที่ทำให้คนแตกต่างกัน

พระสูตรที่ว่าด้วยเรื่องกฎแห่งกรรมที่ทำให้คนแตกต่างกัน

พระสูตรที่ว่าด้วยเรื่องกฎแห่งกรรมที่ทำให้คนแตกต่างกัน นักศึกษาที่ได้ศึกษาวิชาปรโลกมาแล้ว คงยังจำได้ว่า สาเหตุที่ทำให้มนุษย์เกิดมามีความแตกต่างกัน ค......

อ่านต่อ
หลักกรรมของพระพุทธศาสนา

หลักกรรมของพระพุทธศาสนา

ชีวิตมนุษย์ไม่ได้มีเฉพาะชาตินี้เท่านั้น แต่ยังคงหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามอำนาจแห่งการกระทำของแต่ละบุคคล นับภพนับชาติไม่ถ้วน จนกว่าจะหมดกิเลสเข้าสู่นิพพาน ......

อ่านต่อ
ประโยชน์ของการศึกษาเรื่องกฎแห่งกรรม

ประโยชน์ของการศึกษาเรื่องกฎแห่งกรรม

ประโยชน์ของการศึกษาเรื่องกฎแห่งกรรม การที่เรารู้จักคุณประโยชน์ คุณค่า คุณงามความดีของสิ่งหนึ่งสิ่งใด จะทำให้เราเป็นผู้มีความประพฤติปฏิบัติไปในทางที......

อ่านต่อ
ปฏิปทาให้ถึงความดับแห่งกรรม

ปฏิปทาให้ถึงความดับแห่งกรรม

ปฏิปทาให้ถึงความดับแห่งกรรม อวิชชาคือความไม่รู้ เมื่อไม่รู้จึงถูกกิเลสครอบงำได้ง่าย ทำให้หมู่สัตว์เห็นผิดเพี้ยนในการกระทำทางกาย ทางวาจา และทางใจ จึ......

อ่านต่อ
ประเภทของกรรมโดยสังเขป

ประเภทของกรรมโดยสังเขป

ประเภทของกรรมโดยสังเขป โครงสร้างภาพรวมเรื่องกรรม มีความเป็นมาหลายยุคหลายสมัย เป็นเรื่องที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ซึ่งจุดกำเนิดอย่างจริงจังและร......

อ่านต่อ
ลักษณะกรรมและการให้ผลของกรรม

ลักษณะกรรมและการให้ผลของกรรม

ลักษณะกรรมและการให้ผลของกรรม ตามหลักกฎแห่งกรรมที่ว่า ใครทำกรรมใดย่อมได้รับผลของกรรมนั้น ทำดีย่อมได้ดี ทำชั่วย่อมได้ชั่ว ซึ่งกรรมดีกรรมชั่วและการให้......

อ่านต่อ
กรรมอยู่ที่ไหน

กรรมอยู่ที่ไหน

กรรมอยู่ที่ไหน จากพุทธภาษิตที่ว่า “ บุคคลหว่านพืชเช่นไร ย่อมได้ผลเช่นนั้น ผู้ทำกรรมดีย่อมได้ผลดี ผู้ทำกรรมชั่วย่อมได้ผลชั่ว” ทำให้เรา......

อ่านต่อ
เกณฑ์ตัดสินกรรมดีและกรรมชั่ว

เกณฑ์ตัดสินกรรมดีและกรรมชั่ว

เกณฑ์ตัดสินกรรมดีและกรรมชั่ว ดังที่ทราบ เจตนาคือกรรม กรรมที่เกิดทางกาย ทางวาจา และทางใจ ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 2ฝ่ายใหญ่ๆ คือ กุศลกรรม และอกุศลกรรม เมื......

อ่านต่อ
กฎแห่งกรรมคืออะไร

กฎแห่งกรรมคืออะไร

กฎแห่งกรรมคืออะไร กฎแห่งกรรมคือ กฎแห่งการกระทำ เป็นกฎแห่งเหตุและผล เป็นกฎของธรรมชาติ คือ ธรรมฝ่ายใดเกิดขึ้นในใจก็ทำกรรมฝ่ายนั้น เกิดกุศลธรรมก็ประกอ......

อ่านต่อ
คำนิยาม ถูก ผิด, ดี ชั่ว, บุญ บาป, คุณ โทษ, ควร ไม่ควร

คำนิยาม ถูก ผิด, ดี ชั่ว, บุญ บาป, คุณ โทษ, ควร ไม่ควร

คำนิยาม ถูก ผิด, ดี ชั่ว, บุญ บาป, คุณ โทษ, ควร ไม่ควร การศึกษาเรื่องกฎแห่งกรรม ก็เพื่อให้เข้าใจและสามารถดำเนินชีวิตโดยไม่ผิดพลาดทั้งทางโลกและทางธร......

อ่านต่อ
กฎแห่งกรรมตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา

กฎแห่งกรรมตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา

ผู้เปิดเผยกรรม ในตอนต้นของบทที่ 1ได้ยกพุทธพจน์ที่พระพุทธองค์ตรัสอุทานว่า ได้ทรงค้นพบทรงทอดพระเนตรเห็นศัตรูที่แท้จริงของหมู่สัตว์ ผู้บงการอยู่ฉากหลั......

อ่านต่อ
เวียนตายเวียนเกิด วังวนแห่งชีวิต

เวียนตายเวียนเกิด วังวนแห่งชีวิต

“ อเนกชาติสํสารํสนฺธาวิสฺสํ อนิพฺพิสํ คหการกํ คเวสนฺโตทุกฺขา ชาติ ปุนปฺปุนํ คหการก ทิฏฺโฐสิปุน เคหํ น กาหสิ สพฺพา เต ผาสุกา ภคฺคาคหกูฏํ วิสงฺ......

อ่านต่อ
เรื่องจริงจากกรณีตัวอย่างชีวิตหลังความตาย

เรื่องจริงจากกรณีตัวอย่างชีวิตหลังความตาย

เรื่องจริงจากกรณีตัวอย่างชีวิตหลังความตาย การที่แต่ละคนประกอบกรรม คือการทำบุญและบาป หรือกุศล อกุศล ขณะที่มีชีวิตอยู่นั้น นอกจากจะส่งผลทำให้ไปบังเกิ......

อ่านต่อ
 การท่องเที่ยวในภพภูมิต่าง ๆ

การท่องเที่ยวในภพภูมิต่าง ๆ

การท่องเที่ยวในภพภูมิต่าง ๆ จากเนื้อหาในบทเรียนที่ผ่านมา คงทำให้เราได้ทราบแผนภูมิ ตำแหน่งที่ตั้งต่างๆ ตลอดจนลักษณะ และความเป็นไปของสรรพสิ่งในภพภูมิ......

อ่านต่อ
เหตุที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงถึงการทำลายของโลก

เหตุที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงถึงการทำลายของโลก

เหตุที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงถึงการทำลายของโลก การที่พระพุทธองค์ทรงแสดงถึงการทำลายของโลกนี้ มิได้มีพระประสงค์ที่จะให้ผู้ใดหวาดกลัว มิได้ประสงค์......

อ่านต่อ
สิ่งที่ทำลายโลกขึ้นอยู่กับจิตใจมนุษย์

สิ่งที่ทำลายโลกขึ้นอยู่กับจิตใจมนุษย์

สิ่งที่ทำลายโลกขึ้นอยู่กับจิตใจมนุษย์ ถึงแม้ว่าทั้ง ไฟ น้ำ และ ลม จะเป็นสิ่งทำลายโลกและสรรพสิ่งทั้งปวง (ซึ่งไม่มีสิ่งใดๆ ที่จะมีอานุภาพ การทำลายมาก......

อ่านต่อ
สาเหตุแห่งการแตกทำลายของจักรวาล

สาเหตุแห่งการแตกทำลายของจักรวาล

สาเหตุแห่งการแตกทำลายของจักรวาล นักศึกษาอย่าเพิ่งคิดไปไกลด้วยความเข้าใจผิดเพราะความเคยชินว่า สิ่งที่จะทำลายโลกจะเป็นอาวุธ ยุทโธปกรณ์ต่างๆ ที่มนุษย์......

อ่านต่อ
ประโยชน์ของการเข้าใจเรื่องความเจริญและความเสื่อมของมนุษย์

ประโยชน์ของการเข้าใจเรื่องความเจริญและความเสื่อมของมนุษย์

ประโยชน์ของการเข้าใจเรื่องความเจริญและความเสื่อมของมนุษย์ เนื่องจากโลกได้หล่อหลอมให้มนุษย์คิดพัฒนาเทคโนโลยี ทำให้ความเจริญทางด้านวัตถุส่งผลต่อชีวิต......

อ่านต่อ
วิธีปกป้องโลกและทำให้โลกเจริญขึ้น

วิธีปกป้องโลกและทำให้โลกเจริญขึ้น

วิธีปกป้องโลกและทำให้โลกเจริญขึ้น ดังได้กล่าวแล้วว่า เมื่อถึงยุคที่มนุษย์มีอายุขัย 10ปี จะเกิดช่วงเวลาที่เรียกว่า สัตถันตรกัป ขึ้น โดยจะมีระยะเวลาท......

อ่านต่อ
ความเสื่อมปรากฏในสังคมมนุษย์

ความเสื่อมปรากฏในสังคมมนุษย์

ความเสื่อมปรากฏในสังคมมนุษย์ เมื่อพระองค์ทรงปกครองประชาราษฎร์ตามมติของพระองค์ ความเจริญจึงไม่ปรากฏเหมือนครั้ง พระเจ้าจักรพรรดิพระองค์ก่อนๆ เหล่าเ......

อ่านต่อ
ความหมายของกามภพ รูปภพ อรูปภพ

ความหมายของกามภพ รูปภพ อรูปภพ

ความหมายของกามภพ รูปภพ อรูปภพ กามภพคือ ภพอันเป็นที่เกิดของผู้ที่ยังเกี่ยวข้องอยู่ในกาม ภพนี้เป็นภพของผู้ที่ยังมีความใคร่ ความอยาก ความพึงพอใจอยู่ใน......

อ่านต่อ
โครงสร้างจักรวาลเบื้องบนเขาสิเนรุ

โครงสร้างจักรวาลเบื้องบนเขาสิเนรุ

โครงสร้างจักรวาลเบื้องบนเขาสิเนรุ เราได้ศึกษาโครงสร้างจักรวาลโดยรอบเขาสิเนรุแล้ว ลำดับต่อไปจะนำเสนอโครงสร้างจักรวาล ทางด้านแนวตั้งส่วนบนของเขาสิเนร......

อ่านต่อ
ภพภูมิ  ที่อยู่อาศัยของสรรพสัตว์ทั้งหลายในจักรวาล

ภพภูมิ ที่อยู่อาศัยของสรรพสัตว์ทั้งหลายในจักรวาล

ที่อยู่อาศัยของสัตว์ทั้งหลายในจักรวาล เมื่อเรามองออกไปในห้วงจักรวาลอันเวิ้งว้างกว้างไกลสุดสายตา ดูเหมือนว่ามีแต่ความว่างเปล่า ไม่มีสิ่งมีชีวิตอาศัย......

อ่านต่อ
โครงสร้างจักรวาลเบื้องล่างเขาสิเนรุ

โครงสร้างจักรวาลเบื้องล่างเขาสิเนรุ

โครงสร้างจักรวาลเบื้องล่างเขาสิเนรุ เราได้ดูโครงสร้างทางแนวนอนโดยรอบเขาสิเนรุ และโครงสร้างทางแนวตั้งด้านบนเขาสิเนรุแล้ว ในลำดับต่อจากนี้ไป จะนำเสนอ......

อ่านต่อ
โครงสร้างสิ่งต่างๆ รอบเขาสิเนรุ

โครงสร้างสิ่งต่างๆ รอบเขาสิเนรุ

โครงสร้างสิ่งต่างๆ รอบเขาสิเนรุ เรื่องโครงสร้างจักรวาล จะขอเริ่มอธิบายจากศูนย์กลางของจักรวาลขยายออกไปในแนวข้างโดย รอบเขาสิเนรุ มีภูเขาสิเนรุเป็นศูน......

อ่านต่อ
องค์ประกอบของจักรวาลทางพุทธศาสตร์

องค์ประกอบของจักรวาลทางพุทธศาสตร์

องค์ประกอบของจักรวาลทางพุทธศาสตร์ นักศึกษาได้ทราบแล้วว่าจำนวนของจักรวาลมีมากมายนับไม่ถ้วน ต่อนี้ไปเราจะได้ศึกษารายละเอียด โครงสร้างของจักรวาล ซึ่งพ......

อ่านต่อ
จักรวาลมีจำนวนมากนับประมาณไม่ได้

จักรวาลมีจำนวนมากนับประมาณไม่ได้

จักรวาลมีจำนวนมากนับประมาณไม่ได้ ก่อนที่นักศึกษาจะศึกษาโครงสร้างจักรวาลทางพุทธศาสตร์นั้น นักศึกษาควรทราบว่า สรรพสัตว์ สรรพสิ่งทั้งหลายที่อยู่ในโลกใ......

อ่านต่อ
ความรู้เรื่องจักรวาลทางวิทยาศาสตร์

ความรู้เรื่องจักรวาลทางวิทยาศาสตร์

ความรู้เรื่องจักรวาลทางวิทยาศาสตร์ การค้นพบจักรวาลทางวิทยาศาสตร์นั้น นักดาราศาสตร์ได้นำเสนอทฤษฎีว่าด้วยการกำเนิดโลกที่ ต่างไปจากความเชื่อดั้งเดิมขอ......

อ่านต่อ
โครงสร้างของจักรวาล

โครงสร้างของจักรวาล

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงค้นพบความจริงว่า จักรวาลนี้มิได้มีเพียงจักรวาลเดียว แต่มีจักรวาล มากมายนับไม่ถ้วน และสามารถจัดกลุ่มจักรวาลออกเป็น 3กลุ่ม คือ กลุ......

อ่านต่อ
ธาตุทั้งหลายเป็นไตรลักษณ์

ธาตุทั้งหลายเป็นไตรลักษณ์

ธาตุทั้งหลายเป็นไตรลักษณ์ จากบทเรียนที่ผ่านมาในบทนี้ ทำให้เราเห็นว่า สิ่งต่างๆ มีธาตุเป็นที่สุด คือ ถ้าเป็นมนุษย์หรือสัตว์ หากแยกออกแล้วก็เป็นเพียง......

อ่านต่อ
สัตวโลกคบกันโดยธาตุ

สัตวโลกคบกันโดยธาตุ

สัตวโลกคบกันโดยธาตุ เนื่องจากสิ่งทั้งหลายแตกต่างกันเป็นเพราะว่า มีสัดส่วนของธาตุแต่ละชนิดรวมทั้งความบริสุทธิ์ สะอาดแตกต่างกัน ทำให้เกิดคุณสมบัติแตก......

อ่านต่อ
ธาตุเปลี่ยนแปลงได้

ธาตุเปลี่ยนแปลงได้

ธาตุเปลี่ยนแปลงได้ จากที่ได้ศึกษามาจะเห็นว่า ความแตกต่างที่มีในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้น เป็นผลมาจากความแตกต่างกันของสัดส่วนและความบริสุทธิ์ของธาตุ ท......

อ่านต่อ
สัดส่วนของธาตุนำมาซึ่งความแตกต่าง

สัดส่วนของธาตุนำมาซึ่งความแตกต่าง

สัดส่วนของธาตุนำมาซึ่งความแตกต่าง จากเนื้อหาที่ผ่านมาในบทเรียนนี้ทำให้เราทราบว่า ธาตุคืออะไร มีลักษณะอย่างไร และทราบว่า มนุษย์และสัตว์เท่านั้น ที่ม......

อ่านต่อ
จุดมุ่งหมายของการศึกษาเรื่องธาตุ

จุดมุ่งหมายของการศึกษาเรื่องธาตุ

จุดมุ่งหมายของการศึกษาเรื่องธาตุ ที่ต้องศึกษาเรื่องธาตุนี้ เพื่อจะได้ทำให้เราเข้าใจว่า สิ่งต่างๆ ทั้งหลาย ทั้งที่มีอยู่ในโลกและนอก โลก ไม่ว่าจะเป็น......

อ่านต่อ
ลักษณะและคุณสมบัติของธาตุ

ลักษณะและคุณสมบัติของธาตุ

ลักษณะและคุณสมบัติของธาตุ จากที่ได้อธิบายมาแล้วว่า ธาตุ 4และธาตุ 6ประกอบด้วยธาตุอะไรบ้าง ต่อจากนี้จะได้อธิบายถึงลักษณะและคุณสมบัติของธาตุเหล่านี้ แ......

อ่านต่อ
การแบ่งธาตุ

การแบ่งธาตุ

การแบ่งธาตุ ในทางพระพุทธศาสนา เราสามารถแบ่งธาตุออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ธาตุ 4 และ ธาตุ 6 ซึ่ง พ.อ.ปิ่น มุทุกันต์ อธิบายถึงเหตุที่มีการจัดหรือแบ่งธาตุออ......

อ่านต่อ
องค์ประกอบของจักรวาล

องค์ประกอบของจักรวาล

สรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตดำรงอยู่ได้ด้วยองค์ประกอบพื้นฐานชั้นต้นที่ ละเอียดสุด เรียกว่า “ ธาตุ” เป็นองค์ประกอบที่แท้จ......

อ่านต่อ
หลักการเตรียมความพร้อมอย่างถูกต้องสู่โลกหน้า

หลักการเตรียมความพร้อมอย่างถูกต้องสู่โลกหน้า

หลักการเตรียมความพร้อมอย่างถูกต้องสู่โลกหน้า เมื่อเห็นคุณประโยชน์ของโลกนี้แล้ว นักศึกษาต้องเตรียมความพร้อมในการที่จะไปสู่โลกหน้า ได้อย่างปลอดภัยและ......

อ่านต่อ
โลกนี้ โลกหน้า คือ อะไร

โลกนี้ โลกหน้า คือ อะไร

คำว่าโลกนี้ โลกหน้าเป็นคำที่มาจากพระไตรปิฎก ในปุพพังคสูตร อังคุตตรนิกาย ทสกนิปาต เรื่องสัมมาทิฏฐิ เป็นหัวข้อธรรมแรก ในอริยมรรคมีองค์ 8ซึ่งหมายถึงความเ......

อ่านต่อ
โลก คือ อะไร

โลก คือ อะไร

คำว่า โลก ซึ่งคนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจโดยความหมายแคบๆ ว่า โลกเป็นเพียงดาวเคราะห์ดวงกลมๆ ที่อยู่ในระบบสุริยจักรวาลเท่านั้น แต่สำหรับความหมายของโลก ในทางพร......

อ่านต่อ
จักรวาลวิทยา คือ อะไร

จักรวาลวิทยา คือ อะไร

คำว่าจักรวาลวิทยาตรงกับคำในภาษาอังกฤษว่าCosmologyประกอบด้วยศัพท์ 2คำ คือ คำว่า จักรวาล ซึ่งพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถานให้คำแปลไว้ว่า ปริมณฑล ประชุม ห......

อ่านต่อ
นิพพาน บทสรุปของชีวิตในสังสารวัฏ

นิพพาน บทสรุปของชีวิตในสังสารวัฏ

ในเรื่องนิพพานนี้ มีบางท่านแม้จะเป็นพุทธศาสนิกชนก็ตาม แต่กลับมีความเห็นว่า พระนิพพานไม่มีอยู่จริง เป็นเรื่องไกลตัว และเป็นไปไม่ได้ที่มนุษย์จะหมดกิเลสบ......

อ่านต่อ
อรหัตโลกุตรภูมิ

อรหัตโลกุตรภูมิ

อรหัตโลกุตรภูมิ ภูมิของพระอรหันต์เป็นโลกุตรภูมิลำดับสุดท้าย อันเป็นภูมิขั้นสูงสุดของโลกุตรภูมิ ซึ่งจะต้องเจริญภาวนาผ่านโลกุตรภูมิทั้ง 3 ขั้นข้างต้นมา......

อ่านต่อ
โลกุตรภูมิ1 คือ ภูมิหรือชั้นที่พ้นจากภพ 3

โลกุตรภูมิ1 คือ ภูมิหรือชั้นที่พ้นจากภพ 3

โลกุตรภูมิ1)คือ ภูมิหรือชั้นที่พ้นจากภพ 3 คือ กามภพ รูปภพ อรูปภพ หมายถึง ระดับจิตของพระอริยบุคคลที่พ้นจากกิเลสโดยเด็ดขาดตามลำดับ และรวมถึงอมตมหานิพพา......

อ่านต่อ
อรูปพรหมภูมิ คืออะไร

อรูปพรหมภูมิ คืออะไร

รูปพรหมภูมิ คือ ภพอันเป็นที่อยู่ของอรูปพรหม อยู่ในภูมิที่สูงขึ้นไปกว่ารูปภพ กล่าวคือ สูงกว่าอกนิฏฐสุทธาวาสภูมิขึ้นไปอีกห้าล้านห้าแสนแปดพันโยชน์ ทั้งยั......

อ่านต่อ
 พรหมภูมิ คืออะไร

พรหมภูมิ คืออะไร

พรหมภูมิหรือพรหมโลกคือ ภพอันเป็นที่อยู่ของรูปพรหม พรหมโลกนี้อยู่ในภูมิที่สูงขึ้นไปกว่าเทวภูมิ กล่าวคือ สูงกว่าสวรรค์ชั้นปรนิมมิตวสวัตดีขึ้นไปอีกห้าล้า......

อ่านต่อ
สวรรค์ เป็นชีวิตของการเสวยบุญ

สวรรค์ เป็นชีวิตของการเสวยบุญ

สวรรค์เป็นชีวิตของการเสวยบุญ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่สุขสบาย ไม่ต้องทำมาหากิน ไม่ต้องประกอบกิจอย่างทางโลก ไม่มีความเจ็บ ไม่มีความแก่ มีแต่ความสนุกสนานเพ......

อ่านต่อ
สวรรค์ชั้น 6  ปรนิมมิตวสวัตตีเทวภูมิ

สวรรค์ชั้น 6 ปรนิมมิตวสวัตตีเทวภูมิ

ปรนิมมิตวสวัตตีเทวภูมิ สวรรค์ชั้นปรนิมมิตวสวัตดี เป็นสวรรค์ชั้นที่ 6 และชั้นสุดท้ายของเทวภูมิ จัดอยู่ในกามภพ เป็นปรโลกฝ่ายสุคติภูมิ เป็นสวรรค์ที่มีอา......

อ่านต่อ
สวรรค์ชั้นที่ 5 นิมมานรตีเทวภูมิ

สวรรค์ชั้นที่ 5 นิมมานรตีเทวภูมิ

สวรรค์ชั้นนิมมานรตีเทวภูมิ สวรรค์ชั้นนิมมานรดี เป็นสวรรค์ชั้นที่ 5 จัดอยู่ในกามภพ เป็นปรโลกฝ่ายสุคติภูมิ เป็นสวรรค์ ที่มีอายุทิพย์ วรรณทิพย์ ยศทิพย์ ......

อ่านต่อ
สวรรค์ชั้นที่ 4 ดุสิตาเทวภูมิ

สวรรค์ชั้นที่ 4 ดุสิตาเทวภูมิ

ดุสิตาเทวภูมิ สวรรค์ชั้นดุสิต เป็นสวรรค์ชั้นที่ 4จัดอยู่ในกามภพ เป็นปรโลกฝ่ายสุคติภูมิ เป็นสวรรค์ที่มีอายุทิพย์ วรรณทิพย์ ยศทิพย์ อธิปไตยทิพย์ รูปท......

อ่านต่อ
สวรรค์ชั้นที่ 3 ยามาเทวภูมิ

สวรรค์ชั้นที่ 3 ยามาเทวภูมิ

สวรรค์ชั้นที่ 3 ยามาเทวภูมิ ยามา เป็นสวรรค์ชั้นที่ 3 จัดอยู่ในกามภพ เป็นปรโลกฝ่ายสุคติภูมิ เป็นสวรรค์ที่มี อายุทิพย์ วรรณทิพย์ ยศทิพย์ อธิปไตยทิพย์ ร......

อ่านต่อ
กิจกรรมของเหล่าเทวดาในวันพระ 14 ค่ำ 15 ค่ำ

กิจกรรมของเหล่าเทวดาในวันพระ 14 ค่ำ 15 ค่ำ

กิจกรรมของเหล่าเทวดาในวันพระ 14 ค่ำ 15 ค่ำ กิจกรรมที่สำคัญของชาวสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาด้วย ตลอดระยะเวลา 1เดือน ......

อ่านต่อ
สวรรค์ชั้นที่ 2 ดาวดึงสาเทวภูมิ

สวรรค์ชั้นที่ 2 ดาวดึงสาเทวภูมิ

สวรรค์ชั้นที่ 2 ดาวดึงสาเทวภูมิ ตาวติงสาเทวภูมิหรือ ที่เราเรียกตามภาษาไทยว่าดาวดึงส์ เป็นสวรรค์ชั้นที่ 2ที่จัดอยู่ในกามภพ เป็นปรโลกฝ่ายสุคติภูมิ ส......

อ่านต่อ
สวรรค์ชั้นที่ 1 จาตุมหาราชิกาเทวภูมิ

สวรรค์ชั้นที่ 1 จาตุมหาราชิกาเทวภูมิ

จาตุมหาราชิกา เป็นสวรรค์ชั้นที่ 1จัดอยู่ในกามภพ เป็นปรโลกฝ่ายสุคติภูมิ ในบรรดาสวรรค์ทั้ง 6 ชั้นนั้น สวรรค์ชั้นนี้จะมีความหลากหลายมากที่สุด เพราะอยู่ใก......

อ่านต่อ
ปฏิปทาเพื่อเดินทางไปสู่สวรรค์

ปฏิปทาเพื่อเดินทางไปสู่สวรรค์

ปฏิปทาเพื่อเดินทางไปสู่สวรรค์ หลายหัวข้อที่ผ่านมาได้กล่าวถึงลักษณะของการทำความดีเพื่อไปเกิดในสวรรค์ชั้นต่างๆ แต่ยัง ไม่ได้กล่าวว่าจะทำดีอย่างไร เพื......

อ่านต่อ
ลักษณะการทำบุญที่ทำให้เกิดบนสวรรค์แต่ละชั้น

ลักษณะการทำบุญที่ทำให้เกิดบนสวรรค์แต่ละชั้น

ลักษณะการทำบุญที่ทำให้เกิดบนสวรรค์แต่ละชั้น การกระทำกุศลของมนุษย์นั้นแตกต่างกัน คนที่มีศรัทธาและมีปัญญา มีความเชื่อเรื่องบุญ เรื่องบาป ย่อมสามารถสร......

อ่านต่อ
ลำดับขั้นการทำความดีของมนุษย์

ลำดับขั้นการทำความดีของมนุษย์

ลำดับขั้นการทำความดีของมนุษย์ บุคคลที่จะถือกำเนิดบนสวรรค์นั้น เมื่อเป็นมนุษย์ต้องหมั่นสร้างความดี สั่งสมบุญ บำเพ็ญบารมี หมั่นทำทาน รักษาศีล เจริญภา......

อ่านต่อ
สาเหตุ การได้นามของชาวสวรรค์

สาเหตุ การได้นามของชาวสวรรค์

เหตุให้ได้นามของชาวสวรรค์ ในเมืองมนุษย์มีการตั้งชื่อ นามสกุล ใช้เป็นนามสมมุติสำหรับเรียกขานชื่อคน สัตว์ สิ่งของ เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในการสื่อสา......

อ่านต่อ
การอุบัติและการจุติของชาวสวรรค์

การอุบัติและการจุติของชาวสวรรค์

การอุบัติและการจุติของชาวสวรรค์ เมื่อครั้งเป็นมนุษย์ บุคคลผู้ทำกุศลกรรมสมควรไว้ ครั้นเมื่อละโลกแล้ว ได้บังเกิดในสวรรค์ชั้นต่างๆ ตามกำลังแห่งบุญของตน ......

อ่านต่อ
ที่ตั้งของเทวภูมิ

ที่ตั้งของเทวภูมิ

ที่ตั้งของเทวภูมิ หรือสวรรค์ชั้นต่าง ๆเทวภูมิ หรือ สวรรค์ คือ ภูมิอันเป็นที่อยู่ของเทวดา เป็นโลกที่อยู่อาศัยของสัตว์อันเป็นทิพย์ ที่มีรัศมีสว่างไสวรอบ......

อ่านต่อ
ความหมายของเทวภูมิ

ความหมายของเทวภูมิ

เทวภูมิ หมายถึง สวรรค์ ชีวิตในสังสารวัฏเป็นชีวิตที่ยาวนาน หาเบื้องต้น ท่ามกลาง และเบื้องปลายได้ยาก ตราบใดที่เรายังไม่หมดกิเลส ตราบนั้นเราจะต้องเวีย......

อ่านต่อ
สาเหตุ ที่ทำให้มาเกิดเป็นมนุษย์

สาเหตุ ที่ทำให้มาเกิดเป็นมนุษย์

เหตุที่ทำให้มาเกิดเป็นมนุษย์ ดังที่ได้กล่าวไว้ในตอนต้นของบทที่ 3 ว่า การเกิดเป็นมนุษย์เป็นการยาก คำกล่าวเช่นนี้ สำหรับบางท่านแล้วอาจรู้สึกค้านอยู่ในใ......

อ่านต่อ
มนุษย์ มีีกี่ประเภท

มนุษย์ มีีกี่ประเภท

ประเภทของมนุษย์ มนุษย์มีความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันตามการกระทำของตนในอดีต ดังกล่าวมาแล้ว ลักษณะการกระทำของมนุษย์แต่ละคนนี้เอง ทำให้สามารถแยกประเภทของมน......

อ่านต่อ
ชมพูทวีปเป็นโลกแห่งความแตกต่าง

ชมพูทวีปเป็นโลกแห่งความแตกต่าง

นักศึกษาลองพิจารณาถึงหลักความจริงทั่วไป จะพบว่า มนุษย์เกิดมาพร้อมกับความแตกต่างของแต่ละบุคคล แม้เราจะมีอวัยวะที่เป็นคนเหมือนกัน แต่มีหลายสิ่งหลายอย่าง......

อ่านต่อ
ที่ตั้งของมนุสสภูมิ

ที่ตั้งของมนุสสภูมิ

เราได้ศึกษาในบทที่ 1 แล้วว่า ที่อยู่ของมนุษย์ หรือมนุสสภูมินั้น อยู่บนพื้นดินลอยอยู่กลางอากาศ ในระดับเดียวกับไหล่เขาพระสุเมรุ ตั้งอยู่ในทิศทั้ง 4 ของเ......

อ่านต่อ
มนุสสภูมิ หมายถึง

มนุสสภูมิ หมายถึง

ในลำดับแรก เรามาทำความเข้าใจถึงความหมายของคำว่า มนุษย์ กันก่อน มนุษย์ หมายถึง คน หรือ เหล่าคน เขียนตามแบบบาลีได้ว่า มนุสฺส มาจากคำว่า มน (อ่านว่า มะ-น......

อ่านต่อ
ติรัจฉานภูมิ

ติรัจฉานภูมิ

ติรัจฉานภูมิ นักศึกษาได้ทำความเข้าใจเรื่องของอบายภูมิมาได้ 3 หัวข้อแล้ว ลำดับต่อไปนักศึกษาได้ทำความเข้าใจรายละเอียดของอบายภูมิลำดับสุดท้าย คือ ติรัจฉ......

อ่านต่อ
อสุรกายภูมิ

อสุรกายภูมิ

อสุรกายภูมิ เมื่อนักศึกษาได้ทำความรู้จักกับเปรตกันไปแล้ว ยังมีสัตว์อีกประเภทหนึ่งที่น่าสนใจ และมีลักษณะคล้ายคลึงกับเปรตมาก คือ อสุรกาย จนบางครั้งทำให......

อ่านต่อ
เหตุที่ทำให้เกิดเป็นเปรต

เหตุที่ทำให้เกิดเป็นเปรต

เหตุที่ทำให้เกิดเป็นเปรต การที่มนุษย์ทั้งหลาย จะได้ไปเกิดเป็นเปรต เสวยความทุกข์ทรมาน เพราะความอดอยาก ได้รับความกระหายอย่างแสนสาหัสนั้น ใช่ว่าจะไปเกิด......

อ่านต่อ
เปรตที่รับส่วนบุญไม่ได้

เปรตที่รับส่วนบุญไม่ได้

เปรตที่รับส่วนบุญไม่ได้ บรรดาสัตว์ทั้งหลายที่ได้ล่วงลับไปแล้ว ต่างก็ไปเกิดอยู่ในนรกบ้าง เป็นเดียรัจฉานบ้าง เป็นเปรตที่อยู่ห่างไกลจากมนุษย์บ้าง ส่วนญา......

อ่านต่อ
เปรตที่รับส่วนบุญได้

เปรตที่รับส่วนบุญได้

เปรตที่รับส่วนบุญได้ ในหัวข้อต่อจากนี้ไป นักศึกษาจะได้ทราบถึงเปรตบางชนิดที่สามารถรับส่วนกุศลได้ ในบรรดาเปรตทั้งหลายที่ได้กล่าวมาแล้วทั้งสิ้น มี 12 จำ......

อ่านต่อ
กรณีศึกษาเรื่องเปรต

กรณีศึกษาเรื่องเปรต

กรณีศึกษาเรื่องเปรต ตัวอย่างเปรต จะทำให้นักศึกษาได้เห็นสภาพของเปรตแต่ละชนิดชัดเจนขึ้น และได้เห็นการกระทำที่จะนำไปเป็นเปรตชนิดต่างๆ ด้วย ในที่นี้จะสรุ......

อ่านต่อ
เปรตมีกี่ตระกูล

เปรตมีกี่ตระกูล

เปรต 12 ตระกูล ได้แก่ นักศึกษาทราบแล้วว่า เปรตสามารถแบ่งเป็นหลายประเภท แต่ในที่นี้จะนำเสนอรายละเอียดเฉพาะเปรต 12 ตระกูล ตระกูลที่ 1 วันตาสาเปรต เ......

อ่านต่อ
เปรตมี กี่ ชนิด

เปรตมี กี่ ชนิด

ชนิดของเปรต ในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนามีบันทึกไว้ว่า เปรตแบ่งเป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ ก็มี บางแห่งแบ่งเป็น 12 ตระกูลบ้าง หรือแยกย่อยออกเป็น 21 ชนิดบ้าง แล้วแ......

อ่านต่อ
เปตภูมิ หมายถึงอะไร  และมีที่ตั้งอยู่ที่ไหน

เปตภูมิ หมายถึงอะไร และมีที่ตั้งอยู่ที่ไหน

ความหมายของเปตภูมิ เปตติวิสยภูมิ คือ ที่อยู่ของเปรต หรือ โลกของเปรต เป็นหนึ่งในอบายภูมิ 4 ฝ่ายทุคติ สัตว์ที่ชื่อว่าเปรตนั้น เพราะเป็นสัตว์ที่มีความเด......

อ่านต่อ
 เปตติวิสยภูมิ

เปตติวิสยภูมิ

เปตติวิสยภูมิ จะเห็นว่านรกเป็นสถานที่ลงทัณฑ์ทรมานของผู้ที่ทำบาปอกุศลมามากเมื่อครั้งที่เป็นมนุษย์ ในลำดับต่อไปนักศึกษาจะได้เรียนรู้วิถีชีวิตของเปรต ......

อ่านต่อ
โลกันตนรก (นรกขุมพิเศษ)

โลกันตนรก (นรกขุมพิเศษ)

โลกันตนรก (นรกขุมพิเศษ) โลกันตนรกนี้ เป็นนรกขุมพิเศษอีกขุมหนึ่ง นอกจากมหานรก อุสสทนรก และยมโลกนรก เป็นขุม ที่น่าศึกษา เพราะเป็นสถานที่สำหรับบุคคลที......

อ่านต่อ
มารู้จัก ยมโลกแต่ละขุม

มารู้จัก ยมโลกแต่ละขุม

มารู้จัก ยมโลกแต่ละขุม ว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร ขุมที่ 1 โลหกุมภีนรกโลหกุมภีนรก คือ นรกหม้อเหล็กร้อน มีลักษณะเป็นหม้อเหล็กขนาดใหญ่เท่าภูเขา เต็มไปด้วยน......

อ่านต่อ
ที่ตั้งและจำนวนนรกขุมย่อย ของยมโลก

ที่ตั้งและจำนวนนรกขุมย่อย ของยมโลก

ที่ตั้งและจำนวนของยมโลกยมโลกอยู่ใต้เขาตรีกูฏ ซึ่งเป็นที่รองรับเขาสิเนรุ และอยู่ในระนาบเดียวกับอุสสทนรก ยมโลกเป็นบริวารของมหานรกทั้ง 8ขุม ในมหานรกแต่ละ......

อ่านต่อ
การพิพากษาบุญบาป

การพิพากษาบุญบาป

การพิพากษาบุญบาปเมื่อถึงเวลาเจ้าหน้าที่จะเรียกตัวสัตว์นรกที่มีกายเปลือยเปล่า เข้ารับการวินิจฉัยบุญบาป เจ้าหน้าที่จะคุมตัวเข้าไปนั่งต่อหน้าพญายมราช แล้......

อ่านต่อ
เจ้าหน้าที่ในยมโลก

เจ้าหน้าที่ในยมโลก

เจ้าหน้าที่ในยมโลกเจ้าหน้าที่ในยมโลก ไม่ใช่นายนิรยบาลที่เกิดด้วยอำนาจบาปของสัตว์นรกเหมือนอย่างในมหานรกและอุสสทนรก เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่เป็นกุมภัณฑ์ คือ ......

อ่านต่อ
ยมโลกนรก

ยมโลกนรก

ยมโลกนรก เรื่องยมโลกนี้ เป็นที่รู้จักกันมากในหมู่คนไทย เพราะมีปรากฏให้เห็นตามผนังโบสถ์ของวัดหลายแห่ง ซึ่งจะมีภาพวาดการทัณฑ์ทรมานสัตว์นรกโดยเหล่าเจ้......

อ่านต่อ
อุสสทนรก (นรกขุมบริวาร)

อุสสทนรก (นรกขุมบริวาร)

อุสสทนรก (นรกขุมบริวาร) อุสสทนรกคือ นรกที่เป็นขุมบริวาร เราเรียกลักษณะของอุสสทนรกว่า ขุมเช่นเดียวกับมหานรก อุสสทนรกมีขนาดเล็กกว่ามหานรก และ การทัณฑ......

อ่านต่อ
อายุของสัตว์นรกแต่ละขุม เปรียบเทียบกับอายุมนุษย์

อายุของสัตว์นรกแต่ละขุม เปรียบเทียบกับอายุมนุษย์

ตารางแสดงอายุของสัตว์นรกเปรียบเทียบกับอายุมนุษย์ มหานรกอายุ(ปีนรก)1 วัน 1 คืนนรก / ล้านปีมนุษย์ล้านปีมนุษย์ ขุมที่ 1 สัญชีว......

อ่านต่อ
มารู้จักนรกทั้ง 8 ขุม ของมหานรก

มารู้จักนรกทั้ง 8 ขุม ของมหานรก

ขุมที่ 1 สัญชีวมหานรก สัญชีวมหานรก หมายถึง มหานรกที่ไม่มีวันตาย นรกขุมนี้ เป็นนรกขุมแรกที่อยู่ใต้เขาตรีกูฏ มีขนาดเล็กที่สุดในบรรดามหานรกทั้งหมด เหตุ......

อ่านต่อ
โทษของการกระทำที่นำไปเกิดในมหานรกขุมต่างๆ

โทษของการกระทำที่นำไปเกิดในมหานรกขุมต่างๆ

โทษของการกระทำที่นำไปเกิดในมหานรกขุมต่างๆ ในนรกแต่ละขุมจะมีลักษณะของการกระทำที่แตกต่างกัน หากถามว่าอะไรเป็นเกณฑ์ในการกำหนดว่า เมื่อทำกรรมแบบนี้แล้วจะไ......

อ่านต่อ
นรกมีกีขุม ที่ตั้งของมหานรก อยู่ที่ไหน

นรกมีกีขุม ที่ตั้งของมหานรก อยู่ที่ไหน

ที่ตั้งของมหานรกที่ตั้งของนรกไม่ได้อยู่ใต้ดินอย่างที่หลายคนเข้าใจ แต่มหานรกนี้ ตั้งอยู่ใต้เขาพระสุเมรุ ที่มีเขาตรีกูฏรองรับอยู่ มหานรกจะตั้งอยู่ใต้เขา......

อ่านต่อ
นิรยภูมิ หมายถึง อะไร

นิรยภูมิ หมายถึง อะไร

นิรยภูมิ หรือ โลกนรกหมายถึง โลกที่ไม่มีความสุขสบาย เป็นปรโลกฝ่ายทุคติภูมิ ที่มีโทษแห่งการกระทำอกุศลหนักที่สุดในบรรดาอบายภูมิทั้งหลาย เป็นโลกที่เต็มไปด......

อ่านต่อ
อบายภูมิ หมายถิงอะไร

อบายภูมิ หมายถิงอะไร

คำว่าอบายภูมิหมายถึง สถานที่ที่สัตว์เกิดแล้วไม่มีโอกาสกระทำกุศลกรรม เพราะเป็นแดนที่ปราศจากความเจริญ เป็นแดนบาปที่ความสุขไม่สามารถเจริญงอกงามได้แม้เพีย......

อ่านต่อ
มหานรก

มหานรก

มหานรก เรื่องของมหานรกนั้น ชาวโลกส่วนใหญ่ยังมีความเข้าใจที่ไม่ชัดเจน แม้ชาวพุทธเองก็ยังเข้าใจสับสนอยู่ เพราะเคยเห็นภาพตามฝาผนังอุโบสถตามวัดต่างๆ ในลั......

อ่านต่อ
นิรยภูมิ หรือ โลกนรกแบ่งออกเป็นกี่ประเภท

นิรยภูมิ หรือ โลกนรกแบ่งออกเป็นกี่ประเภท

นิรยภูมิ นิรยภูมิ หรือ โลกนรก หมายถึง โลกที่ไม่มีความสุขสบาย เป็นปรโลกฝ่ายทุคติภูมิ ที่มีโทษแห่งการกระทำอกุศลหนักที่สุดในบรรดาอบายภูมิทั้งหลาย เป็นโล......

อ่านต่อ
ชีวิตในสังสารวัฏ เป็นชีวิตที่เสี่ยงภัยมาก

ชีวิตในสังสารวัฏ เป็นชีวิตที่เสี่ยงภัยมาก

ชีวิตในสังสารวัฏ เป็นชีวิตที่เสี่ยงภัยมาก เพราะเมื่อเราเกิดมาแล้ว หากอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการสร้างความดี เราอาจจะพลาดพลั้งไปทำบาปอกุศ......

อ่านต่อ
ประโยชน์จากการศึกษาวิชาปรโลกวิทยา

ประโยชน์จากการศึกษาวิชาปรโลกวิทยา

พระพุทธองค์ทรงอุปมาชีวิต เหมือนหยาดน้ำค้าง บนปลายยอดหญ้า เหมือนฟองน้ำหรือด้วย ต่อมน้ำที่เกิดขึ้นเร็ว แตกดับเร็ว ทรงอุปมาชีวิตเหมือนรอยไม้ขีดลงในน้ำ ......

อ่านต่อ
การพิสูจน์ปรโลกด้วยพุทธวิธี

การพิสูจน์ปรโลกด้วยพุทธวิธี

การพิสูจน์ปรโลกด้วยพุทธวิธี พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งความรู้ เป็นศาสนาที่เกิดจากการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ธรรมะที่พระองค์ตรัสรู้นั้นเป็นสั......

อ่านต่อ
การพิสูจน์ปรโลกในสมัยพุทธกาล

การพิสูจน์ปรโลกในสมัยพุทธกาล

การพิสูจน์ปรโลกในสมัยพุทธกาล ในสมัยพุทธกาล ก่อนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะตรัสรู้ธรรมและนำมาเผยแผ่ให้กับสรรพสัตว์ ทั้งหลาย ในประเทศอินเดียมีเจ้าศาสดาหลา......

อ่านต่อ
เตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปสู่ปรโลก

เตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปสู่ปรโลก

เตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปสู่ปรโลก เมื่อละโลกแล้ว เราก็หมดสิทธิ์ที่จะสั่งสมบุญได้อีก มีแต่เพียงการเสวยผลบุญหรือผลบาปที่ตนกระทำไว้ครั้งเป็นมนุษย์เท่......

อ่านต่อ
จิตหมองหรือใส รหัสผ่านเดินทางสู่ปรโลก

จิตหมองหรือใส รหัสผ่านเดินทางสู่ปรโลก

ทุกการกระทำของคนเราไม่ว่าจะเป็นทางกาย ทางวาจา ทางใจ ล้วนมีผลต่อความคิด คำพูด และการกระทำทั้งสิ้น เพราะการกระทำนั้นจะถูกเก็บบันทึกไว้ด้วยเครื่องบันทึ......

อ่านต่อ
เตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปสู่ปรโลก

เตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปสู่ปรโลก

เตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปสู่ปรโลก เมื่อละโลกแล้ว เราก็หมดสิทธิ์ที่จะสั่งสมบุญได้อีก มีแต่เพียงการเสวยผลบุญหรือผลบาปที่ตนกระทำไว้ครั้งเป็นมนุษย์เท่......

อ่านต่อ
การพิสูจน์ปรโลก(โลกหน้า) มีจริงหรือ ?

การพิสูจน์ปรโลก(โลกหน้า) มีจริงหรือ ?

การพิสูจน์ปรโลก(โลกหน้า) มีจริงหรือ ? การพิสูจน์ปรโลก ด้วยพุทธวิธี พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งความรู้ เป็นศาสนาที่เกิดจากการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพ......

อ่านต่อ
ทำไมต้องรักษาศีล 5 ข้อ จึงเป็นความปกติของมนุษย์

ทำไมต้องรักษาศีล 5 ข้อ จึงเป็นความปกติของมนุษย์

ทำไมต้องรักษาศีล 5 ข้อ จึงเป็นความปกติของมนุษย์ ศีลข้อที่ 1 งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ อะไรคือสิ่งที่รักที่สุดของสรรพสัตว์ คำตอบ คือ ชีวิต เพราะฉะนั้นมนุษย......

อ่านต่อ
ความเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมมีผลต่อการเดินทางสู่ปรโลก

ความเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมมีผลต่อการเดินทางสู่ปรโลก

ความเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมมีผลต่อการเดินทางสู่ปรโลก กฎแห่งกรรมจะเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าไม่มีการเกิดใหม่หรือการเวียนว่ายตายเกิด หรือที่เรียกว่าสังสารวัฏ ดัง......

อ่านต่อ
การเดินทางไปสู่ปรโลก จิตหมองหรือใส รหัสผ่านเดินทางสู่ปรโลก

การเดินทางไปสู่ปรโลก จิตหมองหรือใส รหัสผ่านเดินทางสู่ปรโลก

จิตหมองหรือใส รหัสผ่านเดินทางสู่ปรโลก นักศึกษาได้เรียนรู้เรื่องกฎแห่งกรรมมาแล้วว่า มีผลต่อการเดินทางไปสู่ปรโลก ทุกการกระทำของคนเราไม่ว่าจะเป็นทางกาย ......

อ่านต่อ
ปรโลกฝ่ายทุคติ  หมายถึงอะไร

ปรโลกฝ่ายทุคติ หมายถึงอะไร

ปรโลกฝ่ายทุคติ หมายถึงอะไร คำว่า ทุคติ หมายถึง สถานที่ที่เต็มไปด้วยความทุกข์ ที่สัตวโลกซึ่งทำกรรมชั่วจะไปถือกำเนิดใหม่ หลังจากละโลกนี้ไปแล้ว การแบ่งภ......

อ่านต่อ
ปรโลกฝ่ายสุคติ หมายถึงอะไร

ปรโลกฝ่ายสุคติ หมายถึงอะไร

ปรโลกฝ่ายสุคติคำว่า สุคติ หมายถึง สถานที่ที่ดี ที่ใครได้อยู่แล้วย่อมเป็นสุข เป็นสถานที่ที่สัตวโลก ที่ประกอบกรรมดีจะไปถือกำเนิดใหม่หลังจากตายแล้ว ผู้ที......

อ่านต่อ
โลกมนุษย์ศูนย์รวมของความแตกต่าง   ศูนย์กลางของการสร้างบุญและบาป

โลกมนุษย์ศูนย์รวมของความแตกต่าง ศูนย์กลางของการสร้างบุญและบาป

ความเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมมีผลต่อการเดินทางสู่ปรโลก กฎแห่งกรรมจะเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าไม่มีการเกิดใหม่หรือการเวียนว่ายตายเกิด หรือที่เรียกว่าสังสารวัฏ ดัง......

อ่านต่อ
กฎของไตรลักษณ์

กฎของไตรลักษณ์

กฎของไตรลักษณ์ คือ ลักษณะ 3 อย่าง ประกอบด้วย อนิจจัง คือ สภาพที่ไม่เที่ยงแท้ ทุกขัง คือ สภาพที่เป็นทุกข์ อนัตตา คือ สภาพที่ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริง ขออ......

อ่านต่อ
สังสารวัฏ คืออะไร

สังสารวัฏ คืออะไร

“ สังสารวัฏ หรือ วัฏสงสาร” ตามพจนานุกรม ฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายไว้ว่า “ การเวียนว่ายตายเกิด” หมายถึง การเวียนว่ายตายเ......

อ่านต่อ
ชีวิตหลังการตาย  ในแง่มุมของชาวพุทธ

ชีวิตหลังการตาย ในแง่มุมของชาวพุทธ

ชาวโลกส่วนใหญ่ไม่เชื่อเรื่องปรโลก แม้ไม่เชื่อแต่ก็มีบางส่วนพยายามจะพิสูจน์ด้วยการใช้เครื่องมืออันทันสมัยทางวิทยาศาสตร์ที่เจริญก้าวหน้า แต่ก็ไม่สามารถจ......

อ่านต่อ
สรีรัฏฐธัสูตร-ธรรมประจำสรีระ บทเริ่มต้น

สรีรัฏฐธัสูตร-ธรรมประจำสรีระ บทเริ่มต้น

สรีรัฏฐธัมมสูตร-ความทุกข์ประจำสรีระ สรีรัฏฐธัมมสูตร1 คำสอนว่าด้วยความทุกข์ประจำสรีระความหมายของพระสูตร"�สรีรัฏฐธรรม"� หมายถึง �"......

อ่านต่อ
สรีรัฏฐธัมมสูตร-ธรรมประจำสรีระ  การได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นเรื่องยาก

สรีรัฏฐธัมมสูตร-ธรรมประจำสรีระ การได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นเรื่องยาก

สรีรัฏฐธัมมสูตร-ธรรมประจำสรีระ ๑. การบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเรื่องยาก ๑.๑ การได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นเรื่องยาก ความยากในการเกิดเป็นมนุษย......

อ่านต่อ
สรีรัฏฐธัมมสูตร-ธรรมประจำสรีระ ความหิว - ความกระหาย

สรีรัฏฐธัมมสูตร-ธรรมประจำสรีระ ความหิว - ความกระหาย

สรีรัฏฐธัมมสูตร-ธรรมประจำสรีระความหิว - ความกระหาย คำถามก็คือทำไมต้องหิวด้วย ทำไมต้องกระหายด้วย ถ้าไปถามแพทย์ที่มีความตั้งใจศึกษาค้นคว้าอย่างจริงจัง ......

อ่านต่อ
 สรีรัฏฐธัมมสูตร-ธรรมประจำสรีระ   ความสำรวมในอาชีพ

สรีรัฏฐธัมมสูตร-ธรรมประจำสรีระ ความสำรวมในอาชีพ

"สรีรัฏฐธัมมสูตร-ธรรมประจำสรีระ" ความสำรวมในอาชีพ วามสำรวมในศีลหรือความสำรวมกายกับวาจานี้เอง ต่อมาได้กลายมาเป็นความสำรวมในอาชีพของเรา ซึ่งส่งผลมาถึง......

อ่านต่อ
สรีรัฏฐธัมมสูตร ความทุกข์ประจำสรีระ

สรีรัฏฐธัมมสูตร ความทุกข์ประจำสรีระ

สรีรัฏฐธัมมสูตร1 คำสอนว่าด้วยความทุกข์ประจำสรีระ ความหมายของพระสูตร "สรีรัฏฐธรรม"Ž หมายถึง "ธรรมประจำสรีระ"Ž กล่าวให้ตรงประเด็นก็คือ "ความทุกข์ปร......

อ่านต่อ

กรุงเทพมหานคร

สำหรับพุทธศาสนิกชนในกรุงเทพมหานคร มีข้อมูลวัดในเขตต่างๆ ดังนี้คะเขตบางกอกใหญ่ : วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหารวัดราชสิทธารามร......

อ่านต่อ

ภาคกลาง

วัดในภาคกลาง บ เที่ยว...

อ่านต่อ

ภาคเหนือ

วัดในภาคเหนือ บ เที่ยว...

อ่านต่อ

ภาคใต้

วัดในภาคใต้ บ เที่ยว...

อ่านต่อ

ภาคตะวันออก

วัดในภาคตะวันออก บ เที่ยว...

อ่านต่อ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บ เที่ยว...

อ่านต่อ

ภาคตะวันตก

วัดในภาคตะวันตก บ เที่ยว...

อ่านต่อ
อานิสงส์ของการเจริญเมตตา ๑๑ ประการ

อานิสงส์ของการเจริญเมตตา ๑๑ ประการ

อานิสงส์ของการเจริญเมตตา ๑๑ ประการ( อังคุตตรนิกาย ทสก-เอกาทสกนิบาต เมตตาสูตร) ๑. หลับเป็นสุข คือ หลับสบาย หลับสนิท ๒. ตื่นเป็นสุข คือ เมื่อตื่นขึ้นมา......

อ่านต่อ

จีวรของพระสงฆ์จะต้องเป็นสีเหลืองหรือสีกรักเสมอไปหรือไม่?

คำถาม : จีวรของพระสงฆ์จะต้องเป็นสีเหลืองหรือสีกรักเสมอไปหรือไม่? คำถาม:กราบนมัสการ...หลวงพ่อค่ะ ลูกอยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่า จีวรของพระสงฆ์จะต้องเป็นส......

อ่านต่อ

ชาวต่างชาติอยากจะให้ญาติมิตรได้เข้าใจถึงเรื่องทานบารมี ควรจะทำอย่างไร?

คำถาม : ชาวต่างชาติอยากจะให้ญาติมิตรได้เข้าใจถึงเรื่องทานบารมี ควรจะทำอย่างไร? กราบนมัสการ...หลวงพ่อที่เคารพอย่างยิ่ง ในฐานะที่ลูกเป็นชาวต่างช......

อ่านต่อ

ขอความเมตตาจากหลวงพ่อ ช่วยแนะนำแนวทางในการสอนธรรมะแก่ผู้พิพากษาและข้าราชการด้วยคะ

คำถาม: คุณ ทิพย์สุดา อริยวัตร เขียนมาถามว่า ลูกได้รับมอบหมายจากอธิบดีศาลแพ่ง ให้ทำหน้าที่สอนธรรมะแก่ผู้พิพากษาและข้าราชการเดือนละ ๑ ครั้ง เริ่มตั้งแ......

อ่านต่อ

กราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ลูกอยากกราบเรียนถามหลวงพ่อว่า การทำแท้งด้วยความจำเป็น

คำถาม:กราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ลูกอยากกราบเรียนถามหลวงพ่อว่า การทำแท้งด้วยความจำเป็น เช่น ผู้หญิงที่ถูกข่มขืนหรือตั้งครรภ์แล้วป่วยด้วยหัดเยอรม......

อ่านต่อ

ถ้าเราจะเลื่อนตำแหน่งลูกน้อง ขึ้นมาเป็นหัวหน้างาน บุคคลผู้นั้นควรจะมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างครับ

คำถาม:หลวงพ่อครับ ถ้าเราจะเลื่อนตำแหน่งลูกน้อง ขึ้นมาเป็นหัวหน้างาน บุคคลผู้นั้นควรจะมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างครับ ตอบ:คุณโยม...ถ้าพูดโดยหลักการ การจะเลื......

อ่านต่อ

ถ้าเราจำเป็นจะต้องคัดบุคคลที่ไม่มีคุณภาพออก เราจะมีหลักในการตัดสินใจอย่างไรบ้างครับ

คำถาม:กราบหลวงพ่อด้วยความเคารพครับ ในอีกด้านหนึ่งครับ ถ้าเราจำเป็นจะต้องคัดบุคคลที่ไม่มีคุณภาพออก เราจะมีหลักในการตัดสินใจอย่างไรบ้างครับ ตอบ:คุณโยม.......

อ่านต่อ

ในกรณีที่แพทย์รักษาคนไข้ แต่เกิดผลข้างเคียงจากการรักษา ทำให้คนไข้เสียชีวิต ในกรณีเช่นนี้อยากกราบเรียนถามพระเดชพระคุณหลวงพ่อว่า จะมีผลบาปต่อแพทย์ หรือไม่ เจ้าคะ

คำถาม:ในกรณีที่แพทย์รักษาคนไข้ แต่เกิดผลข้างเคียงจากการรักษา ทำให้คนไข้เสียชีวิต ในกรณีเช่นนี้อยากกราบเรียนถามพระเดชพระคุณหลวงพ่อว่า จะมีผลบาปต่อแพทย์......

อ่านต่อ

คุณพ่อเพิ่งจะเสียชีวิตไป และผมเป็นลูกชายคนโตที่ต้องดูแลคุณแม่และน้องสาว อยากจะขอความเมตตาจากหลวงพ่อ ชี้แนะหลักในการดำเนินชีวิตต่อไปด้วยครับ

คำถาม: คุณพ่อเพิ่งจะเสียชีวิตไป และผมเป็นลูกชายคนโตที่ต้องดูแลคุณแม่และน้องสาว อยากจะขอความเมตตาจากหลวงพ่อ ชี้แนะหลักในการดำเนินชีวิตต่อไปด้วยครับคำตอ......

อ่านต่อ

ถ้าตั้งใจรักษาศีลห้าอย่างดี แบบเอาชีวิตเป็นเดิมพัน จะมีอานิสงส์อย่างไร?

คำถาม:กระผมอยากจะทราบต่อไปว่า ถ้ากระผมตั้งใจรักษาศีลห้าอย่างดี แบบที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อว่าแบบมะขามแช่อิ่มแล้วนะครับ จะมีอานิสงส์อย่างไรบ้างครับคำตอบ:......

อ่านต่อ

เรามีวิธีการรักษาศีลห้าให้ถูกต้องอย่างไร และมีกุศโลบายและยุทธวิธีอย่างไรหรือไม่ ในการที่จะทำให้เรารักษาศีลห้าได้มั่นคงตลอดไป?

คำถาม: นอกจากนี้ กระผมอยากจะกราบเรียนถามพระเดชพระคุณหลวงพ่อว่า เรามีวิธีการรักษาศีลห้าให้ถูกต้องอย่างไรครับ และพระเดชพระคุณหลวงพ่อมีกุศโลบายและยุทธวิธ......

อ่านต่อ

คำว่า ศีล มีความหมายอย่างไร

คำถาม : กราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อครับ วันนี้กระผมมีปัญหาบางประการ เกี่ยวกับความหมายของคำในพระพุทธศาสนาครับ คือ คำว่า ศีล ซึ่งมีมากมาย ทั้งศีลห้า ......

อ่านต่อ

การถวายสังฆทาน จริงๆแล้วมีหลักอย่างไร และการถวายกับพระภิกษุรูปเดียว ถือเป็นสังฆทานหรือไม่ และการถวายสังฆทาน กับถวายแบบเจาะจง แบบไหนได้บุญมากกว่ากัน

คำถาม:อยากเรียนถามพระเดชพระคุณหลวงพ่อว่า การถวายสังฆทาน จริงๆแล้วมีหลักอย่างไรครับ และการถวายกับพระภิกษุรูปเดียว ถือเป็นสังฆทานหรือไม่ครับ และการถวายส......

อ่านต่อ

ทำไมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า “ธรรมทานชนะการให้ทั้งปวง”

คำถาม: จากที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อ ได้เอ่ยถึงเกี่ยวกับคำว่า ธรรมทาน อยากเรียนถามพระเดชพระคุณหลวงพ่อว่า ทำไมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า “ธรรมทานชนะก......

อ่านต่อ

การทำทานในพระพุทธศาสนา มีวัตถุประสงค์อย่างไร และทำได้กี่ประเภท

คำถาม:กราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อครับ กระผมมีความสงสัยเกี่ยวกับเรื่องการทำทานในพระพุทธศาสนาว่า มีวัตถุประสงค์อย่างไร และทำได้กี่ประเภทครับ ตอบ:ก่อน......

อ่านต่อ

การให้บุตรหลานบวชเรียนในช่วงเข้าพรรษา จะได้บุญมากกว่าการบวชเรียนช่วงอื่นหรือไม่

คำถาม:พระเดชพระคุณหลวงพ่อครับ ธรรมเนียมนิยมให้บุตรหลานบวชเรียนในช่วงเข้าพรรษา อยากเรียนถามว่า การให้บุตรหลานบวชเรียนในช่วงเข้าพรรษา จะได้บุญมากกว่าการ......

อ่านต่อ

ชาวพุทธควรปฏิบัติตนอย่างไรในช่วงเข้าพรรษา จึงจะได้บุญเต็มที่

คำถาม:พระเดชพระคุณหลวงพ่อครับ ชาวพุทธควรปฏิบัติตนอย่างไรในช่วงเข้าพรรษา จึงจะได้บุญเต็มที่ครับ ตอบ:เจริญพร...ในช่วงเข้าพรรษา พระเก่าพระใหม่ ท่านอยู่ก......

อ่านต่อ

ความเป็นมาของการเข้าพรรษา และกิจวัตรของพระภิกษุในช่วงนี้?

คำถาม:กราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงครับ ในช่วงนี้เป็นช่วงเข้าพรรษา อยากกราบขอความรู้ในเรื่องเข้าพรรษาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อ เกี่ยวกับ......

อ่านต่อ

ในพุทธศาสนา มีหลักคำสอนซึ่งเกี่ยวกับการบริหารงานบ้างหรือไม่?

คำถาม: หลวงพ่อเจ้าคะ ลูกอยากจะกราบเรียนถามหลวงพ่ออีกประการหนึ่งนะคะว่า ทำไมในปัจจุบันนี้ นักธุรกิจทั่วไป มักจะนิยมอ่านตำราบริหารงานของฝรั่ง ลูกกราบเรี......

อ่านต่อ

นักธุรกิจที่เข้าใจผิดๆว่า การที่ศาสนาสอนให้คนรักสันโดษและปล่อยวาง ไม่เข้ากับชีวิตของนักธุรกิจ จะมีคำอธิบายใด ที่จะแก้ไขความเข้าใจผิดนี้?

คำถาม: กราบนมัสการหลวงพ่อ ด้วยความเคารพอย่างสูงนะคะ ลูกมีปัญหาที่จะกราบเรียนถามหลวงพ่อว่า เมื่อเวลาลูกเข้าไปชวนเพื่อนนักธุรกิจด้วยกันมาเข้าวัด เขามักจ......

อ่านต่อ

ทำอย่างไร จะเป็นนักบริหารที่สามารถครองใจให้ลูกน้องรักได้?

คำถาม: หลวงพ่อเจ้าคะ เนื่องจากลูกทำธุรกิจส่วนตัว ซึ่งต้องดูแลลูกน้องเยอะ อยากจะกราบเรียนถามหลวงพ่อว่า ทำอย่างไรเราถึงจะเป็นนักบริหารที่สามารถครองใจให้......

อ่านต่อ

เราจะเลื่อนตำแหน่งลูกน้องขึ้นมาเป็นหัวหน้างาน บุคคลผู้นั้นควรจะมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง?

คำถาม:หลวงพ่อครับ ถ้าเราจะเลื่อนตำแหน่งลูกน้อง ขึ้นมาเป็นหัวหน้างาน บุคคลผู้นั้นควรจะมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างครับตอบ:คุณโยม...ถ้าพูดโดยหลักการ การจะเลือ......

อ่านต่อ

ถ้าเราจำเป็นจะต้องคัดบุคคลที่ไม่มีคุณภาพออก เราจะมีหลักในการตัดสินใจอย่างไร?

คำถาม:กราบหลวงพ่อด้วยความเคารพครับ ในอีกด้านหนึ่งครับ ถ้าเราจำเป็นจะต้องคัดบุคคลที่ไม่มีคุณภาพออก เราจะมีหลักในการตัดสินใจอย่างไรบ้างครับตอบ: คุณโยม........

อ่านต่อ

ทำอย่างไร จะเป็นนักบริหารที่สามารถครองใจให้ลูกน้องรักได้?

คำถาม:หลวงพ่อเจ้าคะ เนื่องจากลูกทำธุรกิจส่วนตัว ซึ่งต้องดูแลลูกน้องเยอะ อยากจะกราบเรียนถามหลวงพ่อว่า ทำอย่างไรเราถึงจะเป็นนักบริหารที่สามารถครองใจให้ล......

อ่านต่อ

ในพุทธศาสนา มีหลักคำสอนซึ่งเกี่ยวกับการบริหารงานบ้างหรือไม่?

คำถาม:หลวงพ่อเจ้าคะ ลูกอยากจะกราบเรียนถามหลวงพ่ออีกประการหนึ่งนะคะว่า ทำไมในปัจจุบันนี้ นักธุรกิจทั่วไป มักจะนิยมอ่านตำราบริหารงานของฝรั่ง ลูกกราบเรีย......

อ่านต่อ

นักธุรกิจที่เข้าใจผิดๆว่า การที่ศาสนาสอนให้คนรักสันโดษและปล่อยวาง ไม่เข้ากับชีวิตของนักธุรกิจ จะมีคำอธิบายใด ที่จะแก้ไขความเข้าใจผิดนี้?

คำถาม:กราบนมัสการหลวงพ่อ ด้วยความเคารพอย่างสูงนะคะ ลูกมีปัญหาที่จะกราบเรียนถามหลวงพ่อว่า เมื่อเวลาลูกเข้าไปชวนเพื่อนนักธุรกิจด้วยกันมาเข้าวัด เขามักจะ......

อ่านต่อ

ชวนญาติให้มาทำบุญด้วยกัน แต่เขาไม่ยอมมา แต่ได้ฝากปัจจัยมาทำบุญด้วย เพราะเขาคิดว่า ตัวเองจะมาหรือไม่ อย่างไรก็ได้บุญ จะอธิบายให้เขาเข้าใจได้อย่างไร

คำถาม:หลวงพ่อเจ้าค่ะ ลูกเคยชวนญาติมาทำบุญด้วยกันที่วัด แต่เขาไม่ยอมมาเจ้าค่ะ ได้แต่ฝากปัจจัยมาทำบุญด้วยทุกครั้ง เพราะเขาคิดเอาเองว่า ถึงตัวเขาจะมาหรือ......

อ่านต่อ

ทำบุญแล้ว ทำไมต้องกรวดน้ำ

คำถาม:ขอกราบเรียนถามหลวงพ่ออีกคำถามนะครับ ทำไมเวลาทำบุญต้องกรวดน้ำด้วยครับ ไม่ทราบว่า ธรรมเนียมการกรวดน้ำมีที่มาที่ไปอย่างไรครับ แล้วถ้าลืมกรวดน้ำจะมี......

อ่านต่อ

ถ้าจะบอกคนข้างนอกที่ยังไม่ได้เข้าวัดว่า คนเราเกิดมาทำไม เราจะมีวิธีการที่จะบอกให้เขาได้เข้าใจอย่างง่ายๆ ได้อย่างไร?

คำถาม: กราบเรียนถามหลวงพ่อครับว่า ถ้าจะบอกคนข้างนอกที่ยังไม่ได้เข้าวัดว่า คนเราเกิดมาทำไม เราจะมีวิธีการที่จะบอกให้เขาได้เข้าใจอย่างง่ายๆ ได้อย่างไรคร......

อ่านต่อ

คนที่ไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์มีจริง เราจะมีวิธีการอธิบายอย่างเป็นเหตุเป็นผลอย่างง่ายๆ ได้อย่างไร?

คำถาม: กราบเรียนถามพระเดชพระคุณหลวงพ่อด้วยความเคารพครับว่า คนที่ไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์มีจริง เราจะมีวิธีการอธิบายอย่างเป็นเหตุเป็นผลอย่างง่ายๆ ได้อย่......

อ่านต่อ

ถ้าเราทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับญาติพี่น้องของเราที่ล่วงลับไปแล้ว เราจะทราบได้อย่างไรว่า ญาติที่ล่วงลับไปแล้วได้บุญหรือไม่?

คำถาม: กราบเรียนถามหลวงพ่อเจ้าค่ะ ถ้าเราทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับญาติพี่น้องของเราที่ล่วงลับไปแล้วนะเจ้าคะ เราจะทราบได้อย่างไรว่า ญาติที่ล่วงลับไปแล้วไ......

อ่านต่อ

คำว่า ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว มีความหมายว่าอย่าง คนในปัจจุบันนี้มักจะเข้าใจว่า ทำดีได้ดีมีที่ไหน ทำชั่วได้ดีมีถมไป อะไรทำให้เขามีความเข้าใจผิดๆ เช่นนั้น?

คำถาม: ขอกราบเรียนถามหลวงพ่ออีกข้อหนึ่งนะเจ้าคะ คำว่า ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว มีความหมายว่าอย่างไรเจ้าคะ ขอความกรุณาหลวงพ่อช่วยขยายความให้ชัดเจนด้วยนะ......

อ่านต่อ

อะไรเป็นเครื่องวัดว่า อะไรคือความดี อะไรคือความชั่ว, คำว่า กรรม มีความหมายว่าอย่างไร และคนเราทำกรรมได้กี่ทางคะ และจะมีอะไรเป็นเครื่องตัดสิน?

คำถาม: หลวงพ่อเจ้าคะ ในฐานะที่เป็นแม่ ก็พยายามสอนลูกให้ทำความดี แต่เด็กสมัยนี้ต้องการเหตุผลค่ะ ก็จะย้อนถามกลับมาว่า แล้วแม่มีอะไรเป็นเครื่องวัดว่า อะไ......

อ่านต่อ

เราควรจะช่วยเหลือคนจน หรือทำบุญกับพระสงฆ์?

คำถาม :หลวงพ่อเจ้าคะ อยากทราบว่า สังคมของเรา ขณะนี้เรามีคนจนอยู่มาก เราควรจะช่วยเหลือคนจน หรือทำบุญกับพระสงฆ์ดีเจ้าคะคำตอบ: พูดง่ายๆ คำถามของคุณโยมนี้......

อ่านต่อ

เราสมควรที่จะเลือกหัวข้อหมวดธรรมใดใน 84,000 พระธรรมขันธ์ ให้นักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาได้ศึกษา และปฏิบัติ

คำถาม:กราบนมัสการ...เรียนถามหลวงพ่อว่า ธรรมะในพระพุทธศาสนามีมากมายถึง 84,000พระธรรมขันธ์ เราสมควรที่จะเลือกหัวข้อหมวดธรรมใด ให้นักเรียนระดับประถมศึกษา......

อ่านต่อ

การเรียนพระพุทธศาสนานั้น ให้ประโยชน์อะไรแก่เด็กนักเรียน

คำถาม: นักเรียนมักจะถามเสมอว่า เรียนพระพุทธศาสนานั้นให้ประโยชน์อะไรกับเขา วิชาความรู้ที่เขาเรียนในโรงเรียนนั้นส่วนใหญ่แล้วได้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันขอ......

อ่านต่อ

ผู้ที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ แต่ไม่ได้เรียนตามสาขาที่ตัวเองชอบ เขาควรจะทำอย่างไร

คำถาม: ขอกราบเรียน ขอคำแนะนำจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อครับ นักเรียนที่เขาจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ มีทั้งสมหวังและไม่สมหวั......

อ่านต่อ

แพทย์กับพยาบาลแม้ใกล้ชิดกับการเกิดแก่เจ็บตาย ทำไมจึงไม่มาสนใจพระพุทธศาสนาเท่าที่ควร?

คำถาม:กราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะ ลูกมีข้อสงสัยอยากจะกราบเรียนถามพระเดชพระคุณหลวงพ่ออยู่ 2ข้อ คือว่า แพทย์กับพยาบาลเป็นวิชาชีพที่ใกล้ชิดกับการเกิดแก่เจ็......

อ่านต่อ

แพทย์รักษาคนไข้แต่เกิดผลข้างเคียงจนทำให้คนไข้เสียชีวิต จะบาปหรือไม่?

คำถาม:ในกรณีที่แพทย์รักษาคนไข้ แต่เกิดผลข้างเคียงจากการรักษา ทำให้คนไข้เสียชีวิต ในกรณีเช่นนี้อยากกราบเรียนถามพระเดชพระคุณหลวงพ่อว่า จะมีผลบาปต่อแพทย์......

อ่านต่อ

คุณพ่อเสียชีวิต ลูกชายคนโตที่ต้องดูแลครอบครัว ควรจะดำเนินชีวิตอย่างไร?

คำถาม: คุณพ่อเพิ่งจะเสียชีวิตไป และผมเป็นลูกชายคนโตที่ต้องดูแลคุณแม่และน้องสาว อยากจะขอความเมตตาจากหลวงพ่อ ชี้แนะหลักในการดำเนินชีวิตต่อไปด้วยครับ คำ......

อ่านต่อ

ทหารตำรวจ ถ้ามีโอกาสได้บรรพชาอุปสมบท ควรที่จะศึกษาธรรมะข้อใด

คำถาม:หลวงพ่อครับ...ทหารตำรวจ ถ้ามีโอกาสได้บรรพชาอุปสมบท ควรที่จะศึกษาธรรมะข้อใดครับ คำตอบ:ไม่ว่า จะเป็นทหาร หรือว่า เป็นใครมาบวชก็ตาม วัตถุประสงค์นั......

อ่านต่อ

ทำอย่างไรจึงจะแก้การสร้างค่านิยมที่ผิดๆที่ว่า "ตำรวจทหารต้องมีความเข้มแข็ง ด้วยการดื่มสุรา" ได้

คำถาม:หลวงพ่อครับ...ตำรวจทหารต้องมีความเข้มแข็ง จึงมักมีการสร้างค่านิยมด้วยการดื่มสุรา ขอกราบเรียนถามหลวงพ่อว่า ทำอย่างไรจึงจะแก้การสร้างค่านิยมที่ผิด......

อ่านต่อ

มิตรภาพที่เกิดจากการดื่มสุราเป็นน้ำสาบานนั้น จะมีความยั่งยืนอย่างไร

คำถาม: หลวงพ่อครับ คนเรามักชอบดื่มสุรา ทั้งที่รู้ว่าสุราเป็นของไม่ดี โดยมักจะอ้างว่าสุราเป็นน้ำกระชับมิตร เป็นน้ำประสานใจ บางคนคบหากันแล้วนำสุรามาดื่ม......

อ่านต่อ

การนั่งสมาธิมีหลายวิธี แต่ละวิธีก็สอนไม่เหมือนกัน อยากจะขอความกระจ่างในเรื่องนี้

คำถาม: หลวงพ่อเจ้าคะ...ลูกเคยไปชวนเพื่อนๆหลายคน มานั่งสมาธิ เพื่อนๆเขาก็บอกว่า ทำไมวิธีการนั่งสมาธิจึงมีหลากหลายวิธีเหลือเกิน แต่ละวิธีก็สอนไม่เหมือนก......

อ่านต่อ

การลด แลก แจก แถม เพื่อเอาชนะคู่แข่งในทางการค้า ถือเป็นการเบียดเบียนซึ่งกันและกันหรือไม่

คำถาม: ขอกราบเรียนถามหลวงพ่อว่า การค้าขายสมัยนี้ มีการลดแลกแจกแถม เพื่อที่จะเอาชนะคู่แข่ง แบบนี้เป็นการเบียดเบียนซึ่งกันและกันหรือไม่ครับคำตอบ:คุณโยม.......

อ่านต่อ

สำหรับพ่อค้า มีทางใดบ้างที่จะสามารถรักษาศีลข้อ 4 ให้บริสุทธิ์ได้

คำถาม : อยากกราบเรียนถามหลวงพ่อครับว่า ศีลข้อ4นี้ ทุกคนจะบอกว่า รักษากันยาก ครับ โดยเฉพาะพ่อค้าอย่างพวกกระผมนะครับ อยากกราบเรียนถามหลวงพ่อว่า มีทางใดบ......

อ่านต่อ

เคยไปชวนเพื่อนๆหลายคน มานั่งสมาธิ เพื่อนๆเขาก็บอกว่า ทำไมวิธีการนั่งสมาธิจึงมีหลากหลายวิธีเหลือเกิน แต่ละวิธีก็สอนไม่เหมือนกัน แล้วแต่ละคนที่มาชวนก็บอกว่า วิธีของตัวเองดีที่สุด

คำถาม: หลวงพ่อเจ้าคะ...ลูกเคยไปชวนเพื่อนๆหลายคน มานั่งสมาธิ เพื่อนๆเขาก็บอกว่า ทำไมวิธีการนั่งสมาธิจึงมีหลากหลายวิธีเหลือเกิน แต่ละวิธีก็สอนไม่เหมือนก......

อ่านต่อ

การค้าขายสมัยนี้ มีการลดแลกแจกแถม เพื่อที่จะเอาชนะคู่แข่ง แบบนี้เป็นการเบียดเบียนซึ่งกันและกันหรือไม่ครับ

คำถาม :ขอกราบเรียนถามหลวงพ่อว่า การค้าขายสมัยนี้ มีการลดแลกแจกแถม เพื่อที่จะเอาชนะคู่แข่ง แบบนี้เป็นการเบียดเบียนซึ่งกันและกันหรือไม่ครับคำตอบ: คุณโยม......

อ่านต่อ

อยากกราบเรียนถามหลวงพ่อครับว่า ศีลข้อ4นี้ ทุกคนจะบอกว่า รักษากันยาก ครับ โดยเฉพาะพ่อค้าอย่างพวกกระผมนะครับ อยากกราบเรียนถามหลวงพ่อว่า มีทางใดบ้างที่จะสามารถรักษาศีลข้อนี้ให้บริสุทธิ์ได้ครับ

คำถาม: อยากกราบเรียนถามหลวงพ่อครับว่า ศีลข้อ4นี้ ทุกคนจะบอกว่า รักษากันยาก ครับ โดยเฉพาะพ่อค้าอย่างพวกกระผมนะครับ อยากกราบเรียนถามหลวงพ่อว่า มีทางใดบ้......

อ่านต่อ

หลวงพ่อเจ้าคะ...การที่คนเรามีนิสัยเห็นแก่ตัว เกิดมาจากสาเหตุอะไรเจ้าคะ แล้วถ้าเจอเพื่อนร่วมงานประเภทนี้ ลูกควรจะวางตัวอย่างไรดีเจ้าคะ

คำถาม: หลวงพ่อเจ้าคะ...การที่คนเรามีนิสัยเห็นแก่ตัว เกิดมาจากสาเหตุอะไรเจ้าคะ แล้วถ้าเจอเพื่อนร่วมงานประเภทนี้ ลูกควรจะวางตัวอย่างไรดีเจ้าคะ คำตอบ: ค......

อ่านต่อ

หลวงพ่อครับ...กรณีที่ผู้พิพากษาสั่งลงโทษผู้ต้องหาถึงขั้นตัดสินประหารชีวิต กรณีนี้ผู้พิพากษาท่านไม่ได้ลงมือเอง ท่านจะผิดศีลข้อที่1 ด้วยหรือไม่ครับ

คำถาม: หลวงพ่อครับ...กรณีที่ผู้พิพากษาสั่งลงโทษผู้ต้องหาถึงขั้นตัดสินประหารชีวิต กรณีนี้ผู้พิพากษาท่านไม่ได้ลงมือเอง ท่านจะผิดศีลข้อที่1 ด้วยหรือไม่คร......

อ่านต่อ

ทหารตำรวจ บางครั้งปราบปรามโจรผู้ร้ายจนเสียชีวิตตามหน้าที่ บาปกรรมที่เกิดขึ้นนี้น้อยกว่าการทำปาณาติบาตทั่วไปหรือไม่

คำถาม: หลวงพ่อครับ ทหารตำรวจที่มีหน้าที่ป้องกันประเทศชาติ บางครั้งปราบปรามโจรผู้ร้ายจนเสียชีวิต ซึ่งเป็นการกระทำบาปด้วยความจำเป็น อยากกราบเรียนหลวงพ่อ......

อ่านต่อ

ทำไมคนไทยเมืองพุทธถึงกลับมีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจน้อยกว่าประเทศทางตะวันตก

คำถาม: กราบนมัสการ...พระเดชพระคุณหลวงพ่อ ด้วยความเคารพอย่างสูง กระผมมีความสงสัยว่า ทำไมคนไทยส่วนใหญ่ก็นับถือพระพุทธศาสนา ซึ่งมีคำสอนที่ดีๆมากมาย แต่ปร......

อ่านต่อ

ชาวต่างชาติอยากจะให้ญาติมิตรได้เข้าใจถึงเรื่องทานบารมี ควรจะทำอย่างไร?

คำถาม:ในฐานะที่ลูกเป็นชาวต่างชาติ และเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา และอยากจะให้ญาติมิตรได้เข้าใจถึงเรื่องทานมหาบารมีเช่นเดียวกับลูก อยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่า ......

อ่านต่อ

ศีล มีความหมายอย่างไรครับ

คำถาม: คำว่า ศีล ซึ่งมีมากมาย ทั้งศีลห้า ศีลแปด ศีลสิบ ศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ด กระผมจึงอยากทราบว่าจริงๆแล้วคำว่า ศีล มีความหมายอย่างไรครับคำตอบ: คุณโยม ใ......

อ่านต่อ

จีวรของพระสงฆ์จะต้องเป็นสีเหลืองหรือสีกลักเสมอไปหรือไม่?

คำถาม: จีวรของพระสงฆ์จะต้องเป็นสีเหลืองหรือสีกลักเสมอไปหรือไม่เจ้าคะ เพราะว่ามีฝรั่งเคยถามลูกว่า ทำไมพระถึงต้องห่มตัวสีเหลืองเจ้าค่ะคำตอบ: คุณหนู...สำ......

อ่านต่อ

พระสงฆ์ที่ท่านเดินบิณฑบาตเจ้าค่ะ ท่านจะสามารถสวมรองเท้าได้ หรือไม่เจ้าคะ

คำถาม: พระสงฆ์ที่ท่านเดินบิณฑบาตเจ้าค่ะ ท่านจะสามารถสวมรองเท้าได้ หรือไม่เจ้าคะ เพราะว่าในสภาพปัจจุบันนี้พื้นที่บางแห่งไม่เหมาะสมที่จะเดินเท้าเปล่าเจ้......

อ่านต่อ

นักธุรกิจมุ่งแสวงหาผลกำไรเป็นหลัก จะมีบาปกรรมติดตัวไปหรือไม่

คำถาม: ในฐานะที่กระผมเป็นนักธุรกิจ ก็มุ่งแสวงหาผลกำไรเป็นหลัก ผมอยากจะเรียนถามพระเดชพระคุณหลวงพ่อว่า ผู้ที่หวังผลกำไรเป็นหลักนั้น จะมีบาปกรรมติดตัวไปห......

อ่านต่อ
คุณโรเบิร์ต แมฟิตี้ (โซโลมอน)

คุณโรเบิร์ต แมฟิตี้ (โซโลมอน)

คุณโรเบิร์ต แมฟิตี้ (โซโลมอน) (ซ้ายสุด) กัลยาณมิตร โรเบิรต์ แมฟิตี้ ผมชื่อ โรเบิร์ต แมฟิตี้ อายุ 23ปี ผมมาที่ Buddha Hall เป็นประจำ ผมมัก......

อ่านต่อ
คุณ จอห์น ควาเลมาเน่ (โซโลมอน)

คุณ จอห์น ควาเลมาเน่ (โซโลมอน)

คุณจอห์น ควาเลมาเน่ (โซโลมอน) กัลยาณมิตร จอห์น ควาเลมา เน่ ยอดกัลยาณมิตร และ 1 ใน 9 บุคคล ประวัติศาสตร์ชุดแรก แห่งโซโลมอน หลังจากที่พระเด......

อ่านต่อ
 คุณสตีเฟน บินาลู ชาวเกาะโซโลมอน

คุณสตีเฟน บินาลู ชาวเกาะโซโลมอน

โซโลมอน เกาะแห่งธรรม คุณสตีเฟน บินาลู ชาวโซโลมอนซึ่งดูภาพนรกแล้วจะเลิกบุหรี่ โดยมากินหมากแทน จนกระทั่งได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณหลวงพ่อคุณครู......

อ่านต่อ
คุณทอมมี่ ทิลา  ชาวเกาะโซโลมอน

คุณทอมมี่ ทิลา ชาวเกาะโซโลมอน

คุณทอมมี่ ทิลา (โซโลมอน) คุณทอมมี่ ทิลา ผมกราบขอบพระคุณ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ ที่ได้ให้คำแนะนำเรื่องสมาธิ ตอนนี้ผมนั่งสมาธิทุกวัน คือ ก่อนท......

อ่านต่อ
คุณเบ็น ฟรานซ์ ชาวเกาะโซโลมอน

คุณเบ็น ฟรานซ์ ชาวเกาะโซโลมอน

คุณเบ็น ฟรานซ์ (โซโลมอน) ผมประทับใจโอวาทของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ที่ให้กำลังใจแก่ผมมากๆครับ กราบขอบคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ขอให้พระเดชพระคุ......

อ่านต่อ

คุณแซม ชาวเกาะโซโลมอน

คุณแซม (โซโลมอน) แซม เคยมาฝึกนั่งสมาธิ ในช่วงแรกๆ แต่หลังจากนั้น ก็ไปทำธุระที่ เกาะมาไลต้า หลายสัปดาห์ แซมจึงไม่ได้ทราบว่าเพื่อนๆมานั่งสมาธิ......

อ่านต่อ

คุณจอห์น แวร์ ชาวเกาะโซโลมอน

คุณจอห์น แวร์ (โซโลมอน) กัลยาณมิตร จอห์น แวร์ 1 ใน 9 คน บุคคลประวัติศาสตร์ชุดแรก ของโซโลมอน ผมได้เห็นพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ทำให้ผมรู้สึกเคาร......

อ่านต่อ
วัดชิโนรสารามวรวิหาร (วัดชิโนรส)

วัดชิโนรสารามวรวิหาร (วัดชิโนรส)

วัดชิโนรสารามวรวิหาร (วัดชิโนรส) ตั้งอยู่ริมคลองมอญ ติดถนนอิสรภาพ ตรงข้ามกับกรมอู่ทหารเรือ สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโรรส เมื่อครั้งดำรงพระ......

อ่านต่อ
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร เป็นวัดโบราณ สร้างในสมัยอยุธยา เดิมเรียกว่าวัดสลัก ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เมื่อทรงตั้......

อ่านต่อ
วัดศรีสุดาราม

วัดศรีสุดาราม

ประวัติความเป็นมา วัดนี้เดิมเป็นวัดโบราณ ชื่อวัดชีปะขาว หรือวัดชีผ้าขาว บางทีเรียกวัดปะขาวก็มี สันนิษฐานว่าสร้างมาแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา ต่อมาในรั......

อ่านต่อ
วัดระฆังโฆสิตาราม

วัดระฆังโฆสิตาราม

ประวัติ วัดระฆังโฆษิตาราม วรมหาวิหาร วัดระฆังโฆสิตาราม เด......

อ่านต่อ
วัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร

วัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร

วัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร ตั้งอยู่ริมคลองบางกอกน้อยฝั่งตะวันตก เข้าทางถนนจรัญสนิทวงศ์ ตรงข้ามกับบางขุนนนท์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย พระอารามหลวง ชั้นโ......

อ่านต่อ
วัดใหม่พิเรนทร์

วัดใหม่พิเรนทร์

วัดใหม่พิเรนทร์ เป็นวัดเล็ก ๆ วัดโบราณวัดหนึ่ง ได้สร้างขึ้นสมัยรัชกาลที่ ๓ เมื่อประมาณ ปี พ.ศ. ๒๓๘๔ ตั้งอยู่เลขที่ ๖๑๑ ถนนอิสรภาพ แขวงวัดอรุณเขตบางกอก......

อ่านต่อ
วัดประดู่ฉิมพลี

วัดประดู่ฉิมพลี

ประวัติ : วัดประดู่ฉิมพลีวัดสิมพลี เดี๋วนี้ชาวบ้านเรียกว่า วัดประดู่ฉิมพลี คู่กับวัดประดู่ในทรงธรรม จะเป็นวัดที่มีมาแต่เดิมหรือไรไม่ทราบได้ สมเด็จเจ้......

อ่านต่อ
วัดพระเชตุพนวิมลมัง คลาราม ราชวรมหาวิหาร

วัดพระเชตุพนวิมลมัง คลาราม ราชวรมหาวิหาร

กรุงเทพมหานคร เมืองหลวงของราชอาณาจักรไทย ที่มีความหมาย เป็นนครแห่งทวยเทพ มีหัวใจอยู่ที่เกาะกรุงรัตนโกสินทร์ อันเป็นพื้นที่แรก......

อ่านต่อ
วัดเครือวัลย์วรวิหาร

วัดเครือวัลย์วรวิหาร

วัดเครือวัลย์วรวิหาร ประวัติ: จากหนังสือ ตำนานพระอารามหลวงและทำเนียบสมณศักดิ์ ฉบับเจ้าพระยาวิชิตวงษ์วุฒิไกรรวบรวมพิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพเจ้าพระยา......

อ่านต่อ
 วัดนาคกลางวรวิหาร

วัดนาคกลางวรวิหาร

วัดนาคกลางวรวิหาร ในสมัยกรุงธนบุรี “วัดนาคกลางวรวิหาร” ซอยอิสรภาพ 42 แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุ......

อ่านต่อ
วัดสังข์กระจายวรวิหาร

วัดสังข์กระจายวรวิหาร

ประวัติวัดสังข์กระจายวรวิหาร ชั้นและตำบลที่ตั้งวัด วัดสังข์กระจายฯ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกของถนนอิสรภาพ บนฝั่งเหนื......

อ่านต่อ
วัดราชสิทธาราม ราชวรวิหาร

วัดราชสิทธาราม ราชวรวิหาร

วัดราชสิทธาราม ราชวรวิหารเป็นวัดโบราณ เดิมที่เดียวชื่อ วัดพลับ มีมาแล้วตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ตัววัดพลับเดิมนั้น อยู่ต่อ วัดราชสิทธารามเ......

อ่านต่อ
วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหารวัดโมลีโลกยารามเป็นวัดโบราณ สร้างในสมัยอยุธยา แต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างเมื่อใด ใครเป็นผู้สร้างในสมัยนั้นเรียกว่า วัดท......

อ่านต่อ
วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี บทความนี้ไม่มีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ คุณสามารถพัฒนาบทความนี้ได้โดยเ......

อ่านต่อ
วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร

วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร

วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร วัดหงส์รัตนาราม มุมมองจากเรือในคลองบางกอกใหญ่ ที่อยู่ 102 ถนนวังเดิม แขวงว......

อ่านต่อ
view

สถิติ

เปิดเว็บ02/02/2010
อัพเดท31/10/2016
ผู้เข้าชม594,795
เปิดเพจ701,933

แหล่งรวมธรรมะน่ารู้

อานิสงส์ของการเจริญเมตตา ๑๑ ประการ

ทำบุญแล้ว ทำไมต้องกรวดน้ำ

ชวนญาติให้มาทำบุญด้วยกัน แต่เขาไม่ยอมมา แต่ได้ฝากปัจจัยมาทำบุญด้วย เพราะเขาคิดว่า ตัวเองจะมาหรือไม่ อย่างไรก็ได้บุญ จะอธิบายให้เขาเข้าใจได้อย่างไร

คำว่า ศีล มีความหมายอย่างไร

ชาวต่างชาติอยากจะให้ญาติมิตรได้เข้าใจถึงเรื่องทานบารมี ควรจะทำอย่างไร?

จีวรของพระสงฆ์จะต้องเป็นสีเหลืองหรือสีกรักเสมอไปหรือไม่?

เรามีวิธีการรักษาศีลห้าให้ถูกต้องอย่างไร และมีกุศโลบายและยุทธวิธีอย่างไรหรือไม่ ในการที่จะทำให้เรารักษาศีลห้าได้มั่นคงตลอดไป?

ทำอย่างไร จะเป็นนักบริหารที่สามารถครองใจให้ลูกน้องรักได้?

นักธุรกิจที่เข้าใจผิดๆว่า การที่ศาสนาสอนให้คนรักสันโดษและปล่อยวาง ไม่เข้ากับชีวิตของนักธุรกิจ จะมีคำอธิบายใด ที่จะแก้ไขความเข้าใจผิดนี้?

ถ้าตั้งใจรักษาศีลห้าอย่างดี แบบเอาชีวิตเป็นเดิมพัน จะมีอานิสงส์อย่างไร?

ในพุทธศาสนา มีหลักคำสอนซึ่งเกี่ยวกับการบริหารงานบ้างหรือไม่?

ถ้าเราจำเป็นจะต้องคัดบุคคลที่ไม่มีคุณภาพออก เราจะมีหลักในการตัดสินใจอย่างไร?

เราจะเลื่อนตำแหน่งลูกน้องขึ้นมาเป็นหัวหน้างาน บุคคลผู้นั้นควรจะมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง?

กราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ลูกอยากกราบเรียนถามหลวงพ่อว่า การทำแท้งด้วยความจำเป็น

คุณพ่อเพิ่งจะเสียชีวิตไป และผมเป็นลูกชายคนโตที่ต้องดูแลคุณแม่และน้องสาว อยากจะขอความเมตตาจากหลวงพ่อ ชี้แนะหลักในการดำเนินชีวิตต่อไปด้วยครับ

ขอความเมตตาจากหลวงพ่อ ช่วยแนะนำแนวทางในการสอนธรรมะแก่ผู้พิพากษาและข้าราชการด้วยคะ

ในกรณีที่แพทย์รักษาคนไข้ แต่เกิดผลข้างเคียงจากการรักษา ทำให้คนไข้เสียชีวิต ในกรณีเช่นนี้อยากกราบเรียนถามพระเดชพระคุณหลวงพ่อว่า จะมีผลบาปต่อแพทย์ หรือไม่ เจ้าคะ

นักธุรกิจที่เข้าใจผิดๆว่า การที่ศาสนาสอนให้คนรักสันโดษและปล่อยวาง ไม่เข้ากับชีวิตของนักธุรกิจ จะมีคำอธิบายใด ที่จะแก้ไขความเข้าใจผิดนี้?

ในพุทธศาสนา มีหลักคำสอนซึ่งเกี่ยวกับการบริหารงานบ้างหรือไม่?

ทำอย่างไร จะเป็นนักบริหารที่สามารถครองใจให้ลูกน้องรักได้?

การทำทานในพระพุทธศาสนา มีวัตถุประสงค์อย่างไร และทำได้กี่ประเภท

ทำไมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า “ธรรมทานชนะการให้ทั้งปวง”

การถวายสังฆทาน จริงๆแล้วมีหลักอย่างไร และการถวายกับพระภิกษุรูปเดียว ถือเป็นสังฆทานหรือไม่ และการถวายสังฆทาน กับถวายแบบเจาะจง แบบไหนได้บุญมากกว่ากัน

ถ้าเราจำเป็นจะต้องคัดบุคคลที่ไม่มีคุณภาพออก เราจะมีหลักในการตัดสินใจอย่างไรบ้างครับ

ถ้าเราจะเลื่อนตำแหน่งลูกน้อง ขึ้นมาเป็นหัวหน้างาน บุคคลผู้นั้นควรจะมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างครับ

ความเป็นมาของการเข้าพรรษา และกิจวัตรของพระภิกษุในช่วงนี้?

ชาวพุทธควรปฏิบัติตนอย่างไรในช่วงเข้าพรรษา จึงจะได้บุญเต็มที่

การให้บุตรหลานบวชเรียนในช่วงเข้าพรรษา จะได้บุญมากกว่าการบวชเรียนช่วงอื่นหรือไม่

ถ้าเราทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับญาติพี่น้องของเราที่ล่วงลับไปแล้ว เราจะทราบได้อย่างไรว่า ญาติที่ล่วงลับไปแล้วได้บุญหรือไม่?

คนที่ไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์มีจริง เราจะมีวิธีการอธิบายอย่างเป็นเหตุเป็นผลอย่างง่ายๆ ได้อย่างไร?

ถ้าจะบอกคนข้างนอกที่ยังไม่ได้เข้าวัดว่า คนเราเกิดมาทำไม เราจะมีวิธีการที่จะบอกให้เขาได้เข้าใจอย่างง่ายๆ ได้อย่างไร?

view