http://www.dhamma.net
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าแรก

 มงคลชีวิต ๓๘ ประการ เป็นหมวดธรรมะ ที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจ และการนำไปปฎิบัติ เพราะเป็นหมวดธรรมะ ที่เป็นขั้นเป็นตอนเกี่ยวเนื่องกัน และสามารถนำไปใช้กับชีวิตประจำวัน ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะทำให้ผู้ปฏิบัติมีความสมบูรณ์พร้อม คือฝึกให้เป็นคนดี, สร้างความพร้อมในการฝึกตนเอง, ฝึกตนให้เป็นคนมีประโยชน์, บำเพ็ญประโยชน์ ต่อครอบครัวและสังคม, ธรรมะเบื้องสูงใส่ตัวให้เต็มที่, การฝึกภาคปฏิบัต ิเพื่อกำจัดกิเลสให้สิ้นไป, ผลจากการปฏิบัติจนหมดกิเลส และยังประโยชน์สูงสุด ของการปฏิบัติให้เกิดขึ้น คือ ผู้ปฏิบัติจะมีจิตใจที่สะอาด บริสุทธิ์ บริบูรณ์ หมดกิเลส สามารถทำพระนิพพานให้แจ้ง สร้างบารมีให้ถึงที่สุดแห่งธรรมได้ในที่สุด

พระภาวนาวิริยคุณ
(เผด็จ ทตฺตชีโว)

อ่านบทความมงคลชีวิต 38 ประการ ฉบับทางก้าวหน้า

มงคลที่ ๑ ไม่คบคนพาล
มงคลที่ ๒ คบบัณฑิต
มงคลที่ ๓ บูชาบุคคลที่ควรบูชา
มงคลที่ ๔ อยู่ในถิ่นที่เหมาะสม
มงคลที่ ๕ มีบุญวาสนามาก่อน

มงคลชีวิต 38 ประการ
มงคลที่ ๖ ตั้งตนชอบ 
มงคลที่ ๗ พหูสูต
มงคลที่ ๘ มีศิลปะ
มงคลที่ ๙ มีวินัย
มงคลที่ ๑๐ มีวาจาสุภาษิต
มงคลชีวิต 38 ประการ
มงคลที่ ๑๑ บำรุงบิดามารดา
มงคลที่ ๑๒ เลี้ยงดูบุตร
มงคลที่ ๑๓ สงเคราะห์ภรรยา-สามี
มงคลที่ ๑๔ ทำงานไม่คั่งค้าง
มงคลที่ ๑๕ บำเพ็ญทาน
มงคลชีวิต 38 ประการ
มงคลที่ ๑๖ ประพฤติธรรม
มงคลที่ ๑๗ สงเคราะห์ญาติ
มงคลที่ ๑๘ ทำงานไม่มีโทษ
มงคลที่ ๑๙ งดเว้นจากบาป
มงคลที่ ๒๐ สำรวมจากการดื่มน้ำเมา
มงคลชีวิต 38 ประการ

มงคลที่ ๒๑ ไม่ประมาทในธรรม
มงคลที่ ๒๒ มีความเคารพ
มงคลที่ ๒๓ มีความถ่อมตน
มงคลที่ ๒๔ มีความสันโดษ
มงคลที่ ๒๕ มีความกตัญญู
มงคลที่ ๒๖ ฟังธรรมตามกาล

มงคลชีวิต 38 ประการ
มงคลที่ ๒๗ มีความอดทน
มงคลที่ ๒๘ เป็นคนว่าง่าย
มงคลที่ ๒๙ เห็นสมณะ
มงคลที่ ๓๐ สนทนาธรรมตามกาล
มงคลที่ ๓๑ บำเพ็ญตบะ
มงคลที่ ๓๒ ประพฤติพรหมจรรย์
มงคลชีวิต 38 ประการ

มงคลที่ ๓๓ เห็นอริยสัจ
มงคลที่ ๓๔ ทำพระนิพพานให้แจ้ง
มงคลที่ ๓๕ จิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรม
มงคลที่ ๓๖ จิตไม่โศก
มงคลที่ ๓๗ จิตปราศจากธุลี
มงคลที่ ๓๘ จิตเกษม

มงคลชีวิต 38 ประการ ฉบับทางก้าวหน้า

หนังสือมงคลชีวิต 38 ประการ ฉบับทางก้าวหน้า

มงคล ที่ 1 ไม่คบคนพาล มงคลชีวิต 38 ประการ ฉบับทางก้าวหน้ามงคล ที่ 2 คบบัณฑิต มงคลชีวิต 38 ประการ ฉบับทางก้าวหน้ามงคล ที่ 3 บูชาบุคคลที่ควรบูชา มงคลชีวิต 38 ประการ ฉบับทางก้าวหน้า
มงคล ที่ 4 อยู่ ในถิ่นที่เหมาะสม มงคลชีวิต 38 ประการ ฉบับทางก้าวหน้า
มงคล ที่ 5 มีบุญวาสนามาก่อน มงคลชีวิต 38 ประการ ฉบับทางก้าวหน้ามงคล ที่ 6 ตั้งตนชอบ มงคลชีวิต 38 ประการ ฉบับทางก้าวหน้า
มงคล ที่ 7 เป็นพหูสูต มงคลชีวิต 38 ประการ ฉบับทางก้าวหน้า
มงคล ที่ 8 มีศิลปะ มงคลชีวิต 38 ประการ ฉบับทางก้าวหน้ามงคล ที่ 9 มีวินัย มงคลชีวิต 38 ประการ ฉบับทางก้าวหน้า
มงคล ที่ 10 มี วาจาสุภาษิต มงคลชีวิต 38 ประการ ฉบับทางก้าวหน้ามงคล ที่ 11 บำรุงบิดามารดา มงคลชีวิต 38 ประการ ฉบับทางก้าวหน้ามงคล ที่ 12 เลี้ยงดูบุตร มงคลชีวิต 38 ประการ ฉบับทางก้าวหน้า
มงคล ที่ 13 สงเคราะห์ภรรยา (สามี ) มงคลชีวิต 38 ประการ ฉบับทางก้าวหน้ามงคล ที่ 14 ทำงานไม่คั่งค้าง มงคลชีวิต 38 ประการ ฉบับทางก้าวหน้ามงคล ที่ 15 บำเพ็ญทาน มงคลชีวิต 38 ประการ ฉบับทางก้าวหน้า
มงคล ที่ 16 ประพฤติธรรม มงคลชีวิต 38 ประการ ฉบับทางก้าวหน้ามงคล ที่ 17 สงเคราะห์ญาติ มงคลชีวิต 38 ประการ ฉบับทางก้าวหน้ามงคล ที่ 18 ทำงานไม่มีโทษ มงคลชีวิต 38 ประการ ฉบับทางก้าวหน้า
มงคล ที่ 19 งดเว้นจากบาป มงคลชีวิต 38 ประการ ฉบับทางก้าวหน้ามงคล ที่ 20 สำรวมจากการ ดื่มน้ำเมา มงคลชีวิต 38 ประการ ฉบับทางก้าวหน้ามงคล ที่ 21 ไม่ประมาทในธรรม มงคลชีวิต 38 ประการ ฉบับทางก้าวหน้า
มงคล ที่ 22 มีความเคารพ มงคลชีวิต 38 ประการ ฉบับทางก้าวหน้ามงคล ที่ 23 มีความถ่อมตน มงคลชีวิต 38 ประการ ฉบับทางก้าวหน้ามงคล ที่ 24 มีความสันโดษ มงคลชีวิต 38 ประการ ฉบับทางก้าวหน้า
มงคล ที่ 25 มีความกตัญญู มงคลชีวิต 38 ประการ ฉบับทางก้าวหน้ามงคล ที่ 26 ฟังธรรมตามกาล มงคลชีวิต 38 ประการ ฉบับทางก้าวหน้ามงคล ที่ 27 มีความอดทน มงคลชีวิต 38 ประการ ฉบับทางก้าวหน้า
มงคล ที่ 28 เป็นคนว่าง่าย มงคลชีวิต 38 ประการ ฉบับทางก้าวหน้ามงคล ที่ 29 เห็นสมณะ มงคลชีวิต 38 ประการ ฉบับทางก้าวหน้ามงคล ที่ 30 สนทนาธรรมตามกาล มงคลชีวิต 38 ประการ ฉบับทางก้าวหน้า
มงคล ที่ 31 บำเพ็ญตบะ มงคลชีวิต 38 ประการ ฉบับทางก้าวหน้ามงคล ที่ 32 ประพฤติพรหมจรรย์ มงคลชีวิต 38 ประการ ฉบับทางก้าวหน้ามงคล ที่ 33 เห็นอริยสัจจ์ มงคลชีวิต 38 ประการ ฉบับทางก้าวหน้า
มงคล ที่ 34ทำนิพพานให้แจ้ง มงคลชีวิต 38 ประการ ฉบับทางก้าวหน้ามงคล ที่ 35 จิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรม มงคลชีวิต 38 ประการ ฉบับทางก้าวหน้ามงคล ที่ 36 จิตไม่โศก มงคลชีวิต 38 ประการ ฉบับทางก้าวหน้า
มงคล ที่ 37 จิตปราศจากธุลี มงคลชีวิต 38 ประการ ฉบับทางก้าวหน้ามงคล ที่ 38 จิตเกษม มงคลชีวิต 38 ประการ ฉบับทางก้าวหน้า

view

สถิติ

เปิดเว็บ02/02/2010
อัพเดท31/10/2016
ผู้เข้าชม590,423
เปิดเพจ697,146

แหล่งรวมธรรมะน่ารู้

อานิสงส์ของการเจริญเมตตา ๑๑ ประการ

ทำบุญแล้ว ทำไมต้องกรวดน้ำ

ชวนญาติให้มาทำบุญด้วยกัน แต่เขาไม่ยอมมา แต่ได้ฝากปัจจัยมาทำบุญด้วย เพราะเขาคิดว่า ตัวเองจะมาหรือไม่ อย่างไรก็ได้บุญ จะอธิบายให้เขาเข้าใจได้อย่างไร

คำว่า ศีล มีความหมายอย่างไร

ชาวต่างชาติอยากจะให้ญาติมิตรได้เข้าใจถึงเรื่องทานบารมี ควรจะทำอย่างไร?

จีวรของพระสงฆ์จะต้องเป็นสีเหลืองหรือสีกรักเสมอไปหรือไม่?

เรามีวิธีการรักษาศีลห้าให้ถูกต้องอย่างไร และมีกุศโลบายและยุทธวิธีอย่างไรหรือไม่ ในการที่จะทำให้เรารักษาศีลห้าได้มั่นคงตลอดไป?

ทำอย่างไร จะเป็นนักบริหารที่สามารถครองใจให้ลูกน้องรักได้?

นักธุรกิจที่เข้าใจผิดๆว่า การที่ศาสนาสอนให้คนรักสันโดษและปล่อยวาง ไม่เข้ากับชีวิตของนักธุรกิจ จะมีคำอธิบายใด ที่จะแก้ไขความเข้าใจผิดนี้?

ถ้าตั้งใจรักษาศีลห้าอย่างดี แบบเอาชีวิตเป็นเดิมพัน จะมีอานิสงส์อย่างไร?

ในพุทธศาสนา มีหลักคำสอนซึ่งเกี่ยวกับการบริหารงานบ้างหรือไม่?

ถ้าเราจำเป็นจะต้องคัดบุคคลที่ไม่มีคุณภาพออก เราจะมีหลักในการตัดสินใจอย่างไร?

เราจะเลื่อนตำแหน่งลูกน้องขึ้นมาเป็นหัวหน้างาน บุคคลผู้นั้นควรจะมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง?

กราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ลูกอยากกราบเรียนถามหลวงพ่อว่า การทำแท้งด้วยความจำเป็น

คุณพ่อเพิ่งจะเสียชีวิตไป และผมเป็นลูกชายคนโตที่ต้องดูแลคุณแม่และน้องสาว อยากจะขอความเมตตาจากหลวงพ่อ ชี้แนะหลักในการดำเนินชีวิตต่อไปด้วยครับ

ขอความเมตตาจากหลวงพ่อ ช่วยแนะนำแนวทางในการสอนธรรมะแก่ผู้พิพากษาและข้าราชการด้วยคะ

ในกรณีที่แพทย์รักษาคนไข้ แต่เกิดผลข้างเคียงจากการรักษา ทำให้คนไข้เสียชีวิต ในกรณีเช่นนี้อยากกราบเรียนถามพระเดชพระคุณหลวงพ่อว่า จะมีผลบาปต่อแพทย์ หรือไม่ เจ้าคะ

นักธุรกิจที่เข้าใจผิดๆว่า การที่ศาสนาสอนให้คนรักสันโดษและปล่อยวาง ไม่เข้ากับชีวิตของนักธุรกิจ จะมีคำอธิบายใด ที่จะแก้ไขความเข้าใจผิดนี้?

ในพุทธศาสนา มีหลักคำสอนซึ่งเกี่ยวกับการบริหารงานบ้างหรือไม่?

ทำอย่างไร จะเป็นนักบริหารที่สามารถครองใจให้ลูกน้องรักได้?

การทำทานในพระพุทธศาสนา มีวัตถุประสงค์อย่างไร และทำได้กี่ประเภท

ทำไมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า “ธรรมทานชนะการให้ทั้งปวง”

การถวายสังฆทาน จริงๆแล้วมีหลักอย่างไร และการถวายกับพระภิกษุรูปเดียว ถือเป็นสังฆทานหรือไม่ และการถวายสังฆทาน กับถวายแบบเจาะจง แบบไหนได้บุญมากกว่ากัน

ถ้าเราจำเป็นจะต้องคัดบุคคลที่ไม่มีคุณภาพออก เราจะมีหลักในการตัดสินใจอย่างไรบ้างครับ

ถ้าเราจะเลื่อนตำแหน่งลูกน้อง ขึ้นมาเป็นหัวหน้างาน บุคคลผู้นั้นควรจะมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างครับ

ความเป็นมาของการเข้าพรรษา และกิจวัตรของพระภิกษุในช่วงนี้?

ชาวพุทธควรปฏิบัติตนอย่างไรในช่วงเข้าพรรษา จึงจะได้บุญเต็มที่

การให้บุตรหลานบวชเรียนในช่วงเข้าพรรษา จะได้บุญมากกว่าการบวชเรียนช่วงอื่นหรือไม่

ถ้าเราทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับญาติพี่น้องของเราที่ล่วงลับไปแล้ว เราจะทราบได้อย่างไรว่า ญาติที่ล่วงลับไปแล้วได้บุญหรือไม่?

คนที่ไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์มีจริง เราจะมีวิธีการอธิบายอย่างเป็นเหตุเป็นผลอย่างง่ายๆ ได้อย่างไร?

ถ้าจะบอกคนข้างนอกที่ยังไม่ได้เข้าวัดว่า คนเราเกิดมาทำไม เราจะมีวิธีการที่จะบอกให้เขาได้เข้าใจอย่างง่ายๆ ได้อย่างไร?

view